บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 12

Results

-

#1. กฏบัตรอาเซียนหมายถึง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่นวกับ “กฎบัตรอาเซียน”

ข้อต่อไป

#3. ผู้นําอาเซียนได้ลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียนในการประชุมสุดยอดยอดเซียนครั้งที่เท่าไร

ข้อต่อไป

#4. การประชุมสุดยอดยอดอาเซียนครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 จัดขึ้นที่ประเทศใด

ข้อต่อไป

#5. วันประชุมสุดยอดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นโอกาสสําคัญอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. กฎบัตรอาเซียนจึงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อใด

ข้อต่อไป

#7. วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียนคืออะไร

ข้อต่อไป

#8. กฎบัตรอาเซียนประกอบด้วยบทบัญญัติทั้งหมดกี่หมวด และกี่ข้อ

ข้อต่อไป

#9. กฏบัตรอาเชียนบทบัญญัติหมวดที่ 6 ว่าด้วยเรื่องใด

ข้อต่อไป

#10. กฎบัตรอาเซียนมีความสําคัญต่อประเทศไทยอย่างไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *