ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 14

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 14

Results

-

#1. ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระองค์ได้สรุปคำสอนในหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#2. หลักธรรมที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมาย และรักษาความยุติธรรมคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ความมีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมใดในข้อนี้

ข้อต่อไป

#4. ตามหลักธรรมของทิศ6 ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะของบุคคลต่อไปนี้ ข้อใดคือแนวทางการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

ข้อต่อไป

#5. การอาราธนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จะใช้ในงานใด

ข้อต่อไป

#6. กฐินต้นหมายถึง กฐินประเภทใด

ข้อต่อไป

#7. พระสงฆ์ คือผู้สืบพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนาทายาทที่สำคัญ ดังนั้นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. กิจกรรมใดที่พุทธศาสนิกชนจะกระทำได้ ในระยะเวลาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ถึง วันขึ้น 15ค่ำเดือน12

ข้อต่อไป

#9. "สันโดษ ไม่สกัดกั้นความเพียน ความอุตสาหะ ไม่ขวางกั้นความใผ่รู้" จากข้อความดังกล่าว สันโดษช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้านใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ในการกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ อวัยวะส่วนใด ที่ไม่จำเป็นต้องจรดพื้น

ข้อต่อไป

#11. บทบาทหลักของพระสงฆ์วัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีคือด้านใด

ข้อต่อไป

#12. จุดมุ่งหมายของการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาอะไร

ข้อต่อไป

#13. โครงบทนี้มุ่งอธิบายหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นการแสดงความเคารพพระสงฆ์ที่ดีที่สุด

ข้อต่อไป

#15. กรณีที่พระสงฆ์บางรูปเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบิดเบือน หรือไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริงท่านจะตรวจสอบความถูกต้องนั้นด้วยวิธีการใด

ข้อต่อไป

#16. การทำงานร่วมกับผู้อื่นนั้น เราควรมีหลักการในการปฏิบัติตนอย่างไร

ข้อต่อไป

#17. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ชาวบ้านร่วมมือกับพระสงฆ์ในการทำกิจกรรมต่างๆภายในชุมชน

ข้อต่อไป

#18. การเผื่อแผ่แบ่งปัน วาจาไพเราะ บำเพ็ญประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป และปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ตรงกับหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#19. การเข้าใจปัญหา สาเหตุของปัญหาการกำหนดจุดมุ่งหมาย และวิธีการแก้ปัญหา คือ กระบวนการทำงาน ตามหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#20. ข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด ในการปฏิบัติตามประเพณี และพีธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่จัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ของสังคมไทย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *