บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 15

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 15

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

ข้อต่อไป

#3. ในเรื่องวัฒนธรรมชุมชนเมืองและชนบทแตกต่างกันในเรื่องใด

ข้อต่อไป

#4. ปัญหาใดที่จัดเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชนที่เป็นต้นเหตุนำไปสู่การเกิดปัญหาอื่นในสังคมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. บุคคลข้อใดใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตมากที่สุด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดคือ เงื่อนไขสำคัญของการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล

ข้อต่อไป

#8. อริยมรรคใดเกี่ยวข้องกับไตรสิกขาที่ว่าด้วยปัญญา

ข้อต่อไป

#9. หลักธรรมใดสามารถนำไปใช้ฝึกอบรม กาย วาจา ใจ ให้เกิดคุณธรรม มีความรู้ถูกต้องและรู้จักดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดสอดคล้องกับกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *