บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 16

Results

-

#1. พระสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าวิธีใด

ข้อต่อไป

#2. พระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในดินแดนใดเป็นแห่งแรก

ข้อต่อไป

#3. ธรรมข้อใด คือธรรมค้ำจุนโลก

ข้อต่อไป

#4. คุณธรรมข้อใด เป็นไปเพื่อสันติภาพ

ข้อต่อไป

#5. “เมาแล้วขับ ถูกจับ ปรับแน่” โครงการนี้ต้องการรณรงค์ให้คนขับรถมีสติ ซึ่งตรงกับหลักปฏิบัติในหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่หลักการพึ่งตนเองตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อต่อไป

#7. การข่มใจตนเอง ให้ประพฤติอยู่ในความสัตย์ ความดี ตรงกับฆราวาสธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#8. “บุญเขต” หมายถึงใคร

ข้อต่อไป

#9. ครูบาอาจารย์ เปรียบเสมือนทิศใดในทิศทั้ง 6

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *