บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 19

Results

-

#1. ข้อใดมีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกสถาบัน

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดที่สถาบันครอบครัวทำได้ดี

ข้อต่อไป

#3. สิ่งใดถือเป็นการแบ่งชนชั้นในปัจจุบันมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. คำกล่าวข้อใดเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจแบบพอพียง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดคือความหมายของเศรษฐกิจแบบพอพียง

ข้อต่อไป

#6. ตามหลักศาสนาพราหมณ์-ฮินดู สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไร

ข้อต่อไป

#7. สิบตำรวจเอก แดง ยอดเยี่ยม ต้องทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนื่องจากเหตุใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของสถานภาพ

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของสังคมไทยในปัจจุบัน

ข้อต่อไป

#10. หน้าที่ใดของสถาบันครอบครัวไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *