บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 3

Results

-

#1. ปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเหมาะสมกับกลุ่มใดในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ข้อต่อไป

#2. การเกิดเหตุการณ์ในข้อใดในประเทศไทยที่เป็นต้นเหตุให้นำวิธีการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

ข้อต่อไป

#3. แหล่งชุมชนแออัดเกิดจากสาเหตุใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีผลทำให้โครงสร้างสังคมเมืองกับชนบทแตกต่างกัน

ข้อต่อไป

#5. การเปลี่ยนฐานะจากชนบทเป็นเมืองทำได้โดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#6. การเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนามีผลต่อการปฏิรูปสังคมชมพูทวีปโดยตรงและโดยอ้อมอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดจัดว่าเป็นคำนิยมของค่านิยม

ข้อต่อไป

#8. สิ่งที่บ่งปัญหาสังคมคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ในสังคมเองไทยปัจจุบันครอบครัวส่วนใหญ่เป็นแบบใด

ข้อต่อไป

#10. เทพเจ้าองค์ใดในศาสนาฮินดูมีหน้าที่ปกป้องรักษามนุษย์โลก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *