บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 5

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 5

Results

-

#1. ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพาน พระองค์ได้สรุปคาสอนในหลักธรรมข้อใด

ข้อต่อไป

#2. หลักธรรมที่จำเป็นสาหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษากฎหมาย และรักษาความยุติธรรมคือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ความามีวินัยต่อตนเอง คือพฤติกรรมใดในข้อนี้

ข้อต่อไป

#4. ตามหลักธรรมของทิศ 6 ที่ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ตามฐานะของบุคคลต่อไปนี้ ข้อใดคือแนวทางการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาที่พึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา

ข้อต่อไป

#5. การอาราธนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จะใช้ในงานใด

ข้อต่อไป

#6. กฐินต้นหมายถึง กฐินประเภทใด

ข้อต่อไป

#7. พระสงฆ์ คือผู้สืบพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนาทายาทที่สำคัญ ดังนั้นหน้าที่ของพระสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติคือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. กิจกรรมใดที่พุทธศาสนิกชนจะกระทาได้ ในระยะเวลาตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน 11 ถึง วันขึ้น 15ค่ำเดือน12

ข้อต่อไป

#9. "สันโดษ ไม่สกัดกั้นความเพียน ความอุตสาหะไม่ขวางกั้นความใฝ่รู้" จากข้อความดังกล่าว สันโดษช่วยแก้ไขปัญหาสังคมด้านใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ในการกราบพระแบบเบญจางคประดิษฐ์ อวัยวะส่วนใดที่ไม่จาเป็นต้องจรดพื้น

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *