บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 9

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ชุดที่ 9

Results

-

#1. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ข้อต่อไป

#2. ประเทศใดไม่ เกี่ยวข้องกับการกาเนิดอาเซียน

ข้อต่อไป

#3. ประเทศใดเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเป็นลำดับที่ 10

ข้อต่อไป

#4. ปัจจุบันอาเซียนมีประเทศสมาชิกทั้งหมดกี่ประเทศ

ข้อต่อไป

#5. การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10 ประเทศ รวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคือความหมายของสัญลักษณ์ใด

ข้อต่อไป

#6. สีแดงในสัญลักษณ์อาเซียนหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#7. One Vision, One Identity, One Community? หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม ข้อความนี้มีชื่อเรียกอย่างไร

ข้อต่อไป

#8. ประเทศใดได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแบบเปิดโอกาสให้ประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนที่สนใจส่งเพลงของตนเองเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกเป็นเพลงประจำอาเซียน

ข้อต่อไป

#9. กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนได้กำหนดให้ภาษาใดเป็นภาษาราชการของอาเซียน

ข้อต่อไป

#10. สิ่งใดเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่จะวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนหรือทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *