บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 11

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 11

Results

-

#1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#2. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราอย่างไร?

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สําคัญของคอมพิวเตอร์?

ข้อต่อไป

#4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทํางานด้วยระบบใด?

ข้อต่อไป

#5. ข้อจํากัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?

ข้อต่อไป

#6. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนําคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ จะต้องดําเนินงานในเรื่องใดก่อน?

ข้อต่อไป

#7. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?

ข้อต่อไป

#9. ในโรงงานอุตสาหกรรมนําคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?

ข้อต่อไป

#10. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนําเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?

ข้อต่อไป

#11. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดเป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ

ข้อต่อไป

#13. Lap Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#14. Note Book เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#15. Palm Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *