บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 16

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 16

Results

-

#1. การพิมพ์ชุดคําสั่งควบคุมในช่อง Type คือ "AB000" 0 เป็นการจัดรูปแบบในข้อใด

ข้อต่อไป

#2. การใส่สูตรคํานวณ =5+5*8 หมายถึงเซลล์จะคํานวณให้ผลลัพธ์ออกมาในลักษณะใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นสูตรคํานวณเกี่ยวกับอายุ

ข้อต่อไป

#4. การเปลี่ยนชื่อ WorkSheet (กระดาษงาน) ในโปรแกรม Excel ทําได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. การย้ายตําแหน่ง Worksheet ในโปรแกรม Excel ทําได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#6. การกําหนดหน้าพิมพ์ในโปรแกรม Excel ที่ต้องการให้หน้ากระดาษพิมพ์ตามยาวคือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. เครื่องมือชนิดนี้ ใช้เพื่อทําอะไร

ข้อต่อไป

#8. การเปลี่ยนภาพพื้นหลังให้กับ Worksheet ในโปรแกรม Excel ใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#9. การแยกข้อมูลในเซลล์ โดยเรียงลําดับจาก จังหวัด อําเภอ ตําบล จะใช้สูตรการตั้งค่าแบบใด

ข้อต่อไป

#10. Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมการนําเสนอข้อมูลในรูปแบบใด

ข้อต่อไป

#11. โปรแกรมไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ เป็นโปรแกรมประเภทใด

ข้อต่อไป

#12. การแสดงแถบเครื่องมือสามารถทําได้ตามขั้นตอนได้ตามข้อใด

ข้อต่อไป

#13. ถ้าเราจะเปลี่ยนหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอน จะใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#14. ถ้าเราต้องการใส่วันที่และเวลา ต้องใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#15. การเปลี่ยนภาพนิ่งสามารถทําได้โดยการเรียกเครื่องมือใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *