บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 17

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 17

Results

-

#1. ไฮเปอร์ลิงค์ คืออะไร

ข้อต่อไป

#2. ถ้าแถบสูตรหรือแถบสถานะหายไป สามารถเรียกกลับมาโดยไปที่ไหน

ข้อต่อไป

#3. การจัดรูปแบบพื้นหลังทําได้โดย

ข้อต่อไป

#4. ถ้าเราต้องการใช้แม่แบบการออกแบบต้องใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#5. ไฟล์งานพาวเวอร์พอยต์ที่บันทึกแล้วจะมีนามสกุลใด

ข้อต่อไป

#6. ถ้าเราต้องการเลือกเค้าโครงภาพนิ่งต้องใช้คําสั่งใด

ข้อต่อไป

#7. ถ้าเราต้องการค้นหาตั้งค่าการนําเสนองานจะทําอย่างไร ?

ข้อต่อไป

#8. ถ้าต้องการตั้งค่าการกระทําให้แก่ออบเจ็ค สามารถทําได้โดย ?

ข้อต่อไป

#9. ไฟล์งานพาวเวอร์พอยต์ที่บันทึกเป็นเว็บเพจแล้วจะมีนามสกุลใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่ Object ที่ใส่ลงในกรอบ Placeholder

ข้อต่อไป

#11. Bullet (สัญลักษณ์) สามารถกํากับอยู่ข้างหน้าของข้อความในส่วนใดของหน้า Slide

ข้อต่อไป

#12. ในมุมมอง Slide แบบ Outline บรรทัดแรกที่จะพิมพ์ลงคือข้อใด

ข้อต่อไป

#13. การพัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องได้รับความร่วมมือกับบุคคลกลุ่มใดบ้าง

ข้อต่อไป

#14. การพัฒนาระบบสารสนเทศเริ่มต้นจากการกําหนดขอบเขตหรือปัญหาของงาน รวมรวมรายละเอียดและ ศึกษาว่าต้องการให้คอมพิวเตอร์ทําอะไรบ้าง เป็นหลักการพัฒนาระบบงานในข้อใด

ข้อต่อไป

#15. บุคลากรที่ทําหน้าที่ในการลงรหัสคําสั่งตามที่ผู้วิเคราะห์กระบวนการทํางาน วิเคราะห์ข้อมูลขององค์กร เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศตามวัตถุประสงค์ เราเรียกว่า

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *