บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 19

Results

-

#1. ถ้าท่านได้รับมอบหมายให้เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ในการทดลอง ทางวิทยาศาสตร์ ควรเลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ระดับใด

ข้อต่อไป

#2. เครื่องทอร์มินัลชนิดใดที่ไม่มีหน่วยความจําหลักและหน่วยความจําสํารองตลอดจนไม่สามารถประมวลผล ข้อมูลได้ด้วยตนเอง ต้องส่งข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางประมวลผลให้

ข้อต่อไป

#3. การนําไมโครคอมพิวเตอร์มาทําหน้าที่เป็นเครื่องทอร์มินัลนั้นเราเรียกว่า เครื่องเทอร์มินัลนี้ว่า

ข้อต่อไป

#4. อุปกรณ์ที่เรียกว่า เทอร์มินอลนั้นมีข้อแตกต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทพีซี อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ระบบคอมพิวเตอร์ใดที่เหมาะกับการใช้งานขององค์กรขนาดกลาง

ข้อต่อไป

#6. ระบบคอมพิวเตอร์ใดที่เหมาะกับการใช้งานของผู้ใช้เพียงคนเดียว

ข้อต่อไป

#7. ระบบคอมพิวเตอร์ใดใช้ควบคุมระบบ ATM ของธนาคาร

ข้อต่อไป

#8. Desktop Computer จัดเป็นระบบคอมพิวเตอร์ใด

ข้อต่อไป

#9. ระบบคอมพิวเตอร์ยุคใดใช้ Transistor ในการทํางาน

ข้อต่อไป

#10. ระบบคอมพิวเตอร์ยุคใดใช้ Integrated Circuit (IC) ในการทํางาน

ข้อต่อไป

#11. ระบบคอมพิวเตอร์ยุคใดใช้หลอดสุญญากาศ (Vacuum Tube) ในการทํางาน

ข้อต่อไป

#12. ระบบคอมพิวเตอร์ยุคใดใช้ ss, MSI , LSI ในการทํางาน

ข้อต่อไป

#13. จํานวนเลขที่แทนด้วย 0 และ 1 เป็นจํานวนเลขฐานใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#14. ไบท์ เป็นกลุ่มของบิทที่เรียงต่อ ๆ กัน จํานวนที่บิท ซึ่งใช้ตัวแทนอักขระต่าง ๆ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#15. ตัวอักษรที่เก็บในคอมพิวเตอร์จํานวน 2 byte ประกอบด้วยกี่ bits

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *