บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 20

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 20

Results

-

#1. ถ้าต้องการเก็บอักขระ ตัวอักษรในหน่วยความจํา ถามว่ากินเนื้อที่ในหน่วยความจําเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. ถ้าผู้ใช้ป้อนคําว่า “COMPUTER” ท่านคิดว่าคอมพิวเตอร์จะใช้เนื้อที่ในการเก็บเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ถ้าต้องการเก็บกลุ่มของอักขระต่อไปนี้ sheetforgood ในหน่วยความจํา ถามว่ากินเนื้อที่ในหน่วยความจําเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. หน่วยพื้นฐานของข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ เช่นตัวอักษร ภาษาอังกฤษทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ ตัวเลข เครื่องหมาย และสัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ เรียกว่า

ข้อต่อไป

#5. พิจารณาหน่วยที่วัดความเร็วต่อไปนี้ จงเรียงลําดับหน่วยวัดความเร็วจากมากไปน้อย

ข้อต่อไป

#6. หน่วยวัดความจุในข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. หน่วยวัดความจุในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#8. หน่วยวัดความจุในข้อใดมีค่ามากที่สุด

ข้อต่อไป

#9. หน่วยวัดความจุในข้อใดมีค่าน้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. อุปกรณ์ที่ใช้เก็บโปรแกรมและข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลเรียกว่า

ข้อต่อไป

#12. ALU มีหน้าที่อะไรในระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อต่อไป

#13. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ ที่ทําหน้าที่ในการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถทํางาน สอดคล้องกันอย่างถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. การส่ง-รับข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผล หน่วยความจําและหน่วยควบคุม ผ่าน

ข้อต่อไป

#15. บัส (Bus) ที่ใช้รับ/ส่งข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยความจําหลัก คือ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *