บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 26

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 26

Results

-

#1. ข้อใดคือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ข้อต่อไป

#2. ถนนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ยิ่งกว้าง หรือมีช่องทางมาก การส่งข้อมูลต่อครั้งจะยิ่งเร็วและมากขึ้นคือความหมายของข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร

ข้อต่อไป

#4. คอมพิวเตอร์ที่ใช้วัดคลื่นสมอง มักใช้คอมพิวเตอร์แบบใด

ข้อต่อไป

#5. DBMS มีหน้าที่อย่างไร

ข้อต่อไป

#6. การเชื่อมต่อเครือข่ายตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปใช้อุปกรณ์ด้งนี้ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#7. การส่งสัญญาณแบบไร้สายในระบบเครือข่าย มืชื่อเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#8. สายสัญญาณใดมีความสามารถในการส่งข้อมูลเร็วที่สุด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน

ข้อต่อไป

#10. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง คือ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *