บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 28

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 28

Results

-

#1. ไอพีแอดเดรสที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้รับเมื่อเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตมีความหมายเดียวกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. Search Engine คืออะไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

ข้อต่อไป

#4. ข้อมูล (Data) เมื่อนำไปผ่านการประมวลผล (Process) แล้วเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#5. การจัดข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูล ข้อใดไม่ได้ถูกจัดในโครงสร้างข้อมูล

ข้อต่อไป

#6. ชนิดของแฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บใน Word มีสกุลต่อท้ายชื่อที่บันทึกเป็นอะไร

ข้อต่อไป

#7. เมื่อต้องการยกเลิกคำสั่งที่ได้สั่งไปแล้ว ใช้คำสั่งใด

ข้อต่อไป

#8. หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่าอะไร

ข้อต่อไป

#9. สิ่งใดต่อไปนี้มีความจำเป็นต้องใช้ในการต่อเชื่อมเครือข่ายแบบ BUS น้อยที่สุด

ข้อต่อไป

#10. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่แปลงสัญญาณจากสัญญาณแอนะลอกเป็นสัญญาณดิจิตอล หรือสัญญาณดิจิตอลเป็น สัญญาณแอนะลอก

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *