บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 4

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี ชุดที่ 4

Results

-

#1. ปัจจุบันเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือในการจับเก็บและการประมวลผลข้อมูล คือข้อใด

ข้อต่อไป

#2. องค์ประกอบหลักของการจัดการระบบสารสนเทศ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. กรรมวิธีของการเปลี่ยนสัญญาณอะนาล็อก (Analog Signal) ให้เป็นสัญญาณดิจิตอล

ข้อต่อไป

#4. การนำเอาการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit) มาใช้การผลิตตัวประมวลผลในปัจจุบันเกิดปัญหาที่จะต้องติดตัวระบายความร้อน นั้นมาจากสาเหตุใดที่ไม่จริง

ข้อต่อไป

#5. Hard Disk แตกต่างจาก diskette อย่างไร

ข้อต่อไป

#6. ตัวเลือกใดไม่ใช่หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

ข้อต่อไป

#7. การปฏิบัติงานควบคู่ขนาน (Parallel Operation) หมายถึง

ข้อต่อไป

#8. Microsoft's FrontPage คือตัวอย่างของ Software ประยุกต์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดจัดเป็นหน่วยความจำชั่วคราว

ข้อต่อไป

#10. Productivity Too ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ วางแผน และกำหนดเป้าหมายได้คืออะไร

ข้อต่อไป

#11. GIGO หมายถึง

ข้อต่อไป

#12. EGA Board ช่วยให้จอภาพสามารถแสดงผลความละเอียดของภาพได้ในระดับใด

ข้อต่อไป

#13. เมื่อเปิดฝาครอบ System Unit จะพบแผงวงจรหลักขนาดใหญ่จำนวน 1 แผง เรียกว่า

ข้อต่อไป

#14. ส่วนประกอบที่สำคัญของหน่วยประมวลผลกลาง ได้แก่

ข้อต่อไป

#15. Bios เป็นโปรแกรมที่จะปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าและออก พื้นฐานเก็บอยู่ในหน่วยความจำชนิดใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *