บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

#1. มนุษย์ควรเรียนรู้ถึงการเก็บรักษาผักและผลไม้เพื่อให้.....ขาดแคลนหรือใช้รับประทาน.....ไม่มี ผักผลไม้ชนิดนั้นๆ.....อาหารยังคงสภาพรับประธานได้ และสามารถเก็บไว้ได้นาน

ข้อต่อไป

#2. .........กำลังผันผวนเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กำลังมีปัญหาในเรื่องระบบการ เงิน การธนาคาร การค้าและการชำระเงินตราสกุลดอลลาร์ ซึ่งระบบนี้ได้ใช้กันในหมู่ ประเทศโลกเสรี มาช้านาน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา

ข้อต่อไป

#3. จงเรียงประโยคให้ "ถูกต้อง" (1) ในรายการที่เด็กดื่มเป็นประจำ (2) เพราะทนรบเร้าไม่ไหว (3) หากคุณอดใจให้ลูกเลิกดื่มไม่ได้ (4) ก็ต้องให้ลดจำนวนลง

ข้อต่อไป

#4. "ในสวนนี้มีดอกไม้มากมาย เช่น จำปี จำปา ดอกรัก" ข้อความนี้ควรใส่เครื่องหมายวรรคตอนใด

ข้อต่อไป

#5. คณะรัฐบาลชุดใหม่แถลง...... ที่จะให้ประชาชนได้ใช้สิทธิรักษาฟรี 30 บาทรักษาทุกโลก

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดอ่านออกเสียงควบกล้ำทุกคำ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดเขียนผิด

ข้อต่อไป

#8. "ทำไมเขาถึงไม่มาโรงเรียน" ประโยคนี้ควรใส่เครื่องหมายวรรคตอนใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมีความหมายเหมือนกันทั้ง 2 สำนวน

ข้อต่อไป

#10. คำในข้อใดมี "อักษรต่ำเดี่ยว" เป็นพยัญชนะต้นทั้งหมด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดมีคำสะกดผิด

ข้อต่อไป

#12. ไทยเรารู้สึกเถิดว่า การตะโกนนั้นทำให้ยุ่งยากมากกว่าทำประโยชน์ ควรที่เราจะรู้สึกอีกข้อหนึ่งว่าถ้าไม่ แก้ไข ดัดแปลงตัวเราเองแล้ว การที่จะหวังให้สิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงไปให้ ต้องตามสมัยเป็นอันหวังไม่ได้ ข้อความนี้สรุปได้อย่างไร

ข้อต่อไป

#13. "ปัญหาพื้นฐานทางฝ่ายรัฐตลอดระยะเวลา 3 ปีเศษ ของเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัญหาที่ยังคลำเป้าหาศัตรูไม่เจอและสอบตกงานด้านมวลชน ถึงจะมี 4 มาตรการดับไฟใต้ พ.ศ. 2550 ที่พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ) ยังเชื่อมั่นว่าการแก้ปัญหาในปี 2550 ในเหตุการณ์ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ จะไม่ใช้การตั้งรับอีกต่อไป และการทำงานของ ศอ.บต. จะเป็นช่องทางในการพบปะพูดคุยกัน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แล้วจึงนำไปสู่การที่ช่วยแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน " จากบทความดังกล่าวข้างต้น ท่านคิดว่ามีวิธีการใดที่จะช่วยแก้ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยุติการก่อการร้ายลงได้ และเกิดความสงบเป็นปกติสุข

ข้อต่อไป

#14. กลุ่มคำในข้อใดมีความหมายกว้าง

ข้อต่อไป

#15. สมปองมี...... ที่ไม่ดีต่อการนำแรงงานต่างชาติมาใช้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *