บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 11

Results

-

#1. ข้อใดเป็นประโยคที่สุภาพที่สุด

ข้อต่อไป

#2. “แมวคาบปลาดุกย่างไปด้วยปาก” ประโยคนี้มีลักษณะ

ตอบ 2 “แมวคาบชิ้นปลาดุกย่างไปด้วยปาก” ประโยคนี้ลักษณะใช้คำฟุ่มเฟือย มีเพียงแมวคาบปลาดุกย่าง ก็ได้ใจความชัดเจนดีแล้ว

ข้อต่อไป

#3. ลักษณะนามของคำในข้อใดแต่ต่างไปจากข้ออื่น

ตอบ 4 ชิงช้า ลักษณนามคือ “อัน” ชิงช้าสวรรค์ ลักษณนามคือ “เครื่อง”ที่เหลืออีก 3 ข้อ ใช้ลักษณนามว่า “ตัว”

ข้อต่อไป

#4. ประตูสามยอดเป็นประตูกำแพงเมืองซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลที่ 5 โดยสร้างเป็นประตูสามช่อง มียอดทั้งสามช่อง นับตั้งแต่นั้นชาวบ้านก็พากันเรียกประตูดังกล่าวว่า “ประตูสามยอด” ข้อความใดตีความได้ถูกต้อง

ตอบ 3 จากบทความ สรุปได้ว่า “ชาวบ้านเรียก” “ประตูสมยอด” จากลักษณะของประตูที่มีสามช่องและมียอดทั้งสามช่อง “ซึ่งสามารถตีความได้ว่า””ประตูสามยอด” ได้ชื่อจากลักษณะของการสร้าง”
ข้อ 1. ผิดเพราะ โจทย์ไม่ได้บอกว่าชาวบ้านเป็นผู้สร้างประตู
ข้อ 2. ผิดเพราะ โจทย์ไม่ได้กล่าวถึง
ข้อ 4. ผิดเพราะ โจทย์ไม่ได้กล่าวเรื่องการเริ่มสร้างกำแพง

ข้อต่อไป

#5. เขา ........... ออกจากบ้านเพราะได้ข่าวว่าคนงานกำลังถูกไฟ ....................

ตอบ 1. ลุกลี้ลุกลน คือ เร่งรีบอย่างไม่เป็นระเบียบ เช่น เขามีกิริยาลุกลี้ลุกลน
คลอด คือ อาการที่ไฟล้อมเผาหนีออกไม่ได้ เช่น ถูกไฟคลอกตาย
ครอก คือ ลูกสัตว์หลายตัวที่เกิดพร้อมกันคราวเดียว, เสียงกรนของคนที่หลับ เช่น ลูกครอกปลาช่อน

ข้อต่อไป

#6. รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเพื่อ..........การก่อกวนของผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง

ตอบข้อ 2 รัฐบาลต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเพื่อป้องกันการก่อกวนของผู้ที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง
กีดกัน = กันไม่ให้ทำได้สะดวก เช่น การกีดกันทางการค้า
กีดขวาง = ขวางกันไว้, ขวางเกะกะ เช่น กีดขวางทางจราจร
ขัดขวาง = ทำให้ไม่สะดวก

ข้อต่อไป

#7. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของสำนวน

ตอบ 3 สำนวน หมายถึง
1) ถ้อยคำที่มีความหมายเหมาะเจาะ
2) ถ้อยคำที่มีความหมายโดยนัย
3) มีความหมายคมคายไม่เคร่งครัดไวยากรณ์

ข้อต่อไป

#8. “ขวานผ่าซาก” หมายถึงข้อใด

ตอบ 1
เหตุผล ขวานผ่าซาก หมายถึง การพูดโผงผางไม่เกรงใจใคร

ข้อต่อไป

#9. มโนสาเร่ หมายถึง

ตอบ 2 มโนสาเร่ หมายถึง เบ็ดเตล็ด

ข้อต่อไป

#10. “ขอเป็นเกือกทองรองบาทา ไปจนกว่าชีวันจะบรรลัย” จากคำประพันธ์แสดงว่าผู้พูดมีเจตนาอย่างไร

ตอบ 4 แสดงความจงรักภักดี
จากบทประพันธ์ตีความหมายได้ว่า ต้องการที่จะรับใช้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อผู้พระคุณหรือผู้ที่กล่าวถึง

ข้อต่อไป

#11. “จระเข้ใหญ่” ในคำประพันธ์ข้างต้นมีความหมายตรงตามข้อใด

ตอบ 2 จากบทความแปลความได้ว่า “คน เมื่อได้เป็นข้ารับใช้นายแล้วก็ต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเปรียบเหมือนว่ายน้ำเข้าหาจระเข้ จะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่กรรมที่ทำมา” จระเข้ใหญ่ จึงหมายถึง ผู้มีอำนาจ

#12. “ในขณะที่เรือวิ่งฝ่าคลื่มลมแรงอยู่นั้น ได้มองเห็นลูกคลื่นวิ่งมากระทบกับหัวเรือเข้าแล้วก็แตกกระจาย ไป แล้วไม่นานลูกอื่นก็กลิ้งมากระทบหัวเรืออีกแล้วก็แตกกระจายไปอีกอยู่เช่นนี้ตลอดทั้งวันจึงเกิดความคิด เป็นธรรมขึ้นมา เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรง เมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใด จิตของบุคคลใดเมื่อ ฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นจองกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้น

ตอบข้อ 1 “จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว คลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหว”
ข้อความนี้จึงกล่าวถึง “การฝึกจิต” ให้มั่นคง เหมือนเรือที่นายช่างต่อดีแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นลมที่เข้ามากระทบเรือ

ข้อต่อไป

#13. ขึ้นรถเมล์ไม่เสียเกียรติ แม้เบียดนิดก็ทนหน่อย
เพราะน้ำมันนั้นมีน้อย ควรใช้สอยเมื่อจำเป็น
จุดประสงค์ของผู้เขียนคือสิ่งใด

ตอบ 2. การโน้มน้าวใจ คือ การใช้ความพยายามที่จะเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติค่านิยมและการกระทำของบุคคลอื่น ด้วยกลวิธีที่เหมาะสมให้มีผลกระทบใจบุคคลนั้น จนเกิดการยอมรับและยอมเปลี่ยนตามที่ผู้โน้มน้าวใจต้องการ (น้ำเสียงของภาษาที่โน้มน้าวใจ ควรใช้ภาษาในเชิงเสนอแนะ ขอร้อง วิงวอน หรือเร้าใจซึ่งในการใช้ถ้อยคำให้เกิดน้ำเสียงดังกล่าว จะต้องเลือกใช้คำที่สื่อความหมายตามที่ต้องการ โดย คำนึงถึงจังหวะและความนุ่มนวลในน้ำเสียง)

ข้อต่อไป

#14. ความมุ่งหมายของวรรณคดี มิใช่เพื่อให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้อื่น แต่ต้องช่วยปลุกเร้าดวงจิตที่จิตของผู้อ่านเพื่อให้เกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่ จากข้อความนี้มีจุดมุ่งหมายทสี่ ำคัญอย่างไร

ตอบ 2. ตอบ โครงสร้างของจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์

ข้อต่อไป

#15. เกียจคร้าน : ลำบาก :: ? : ?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *