บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 12

Results

-

#1. ยิ้ม : หัวเราะ :: ? : ?

ข้อต่อไป

#2. ข้อความใดใช้คำไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ผู้ที่สอบบรรจุคัดเลือกเข้ารับราชการควรจะมีคุณสมบัติ คือมีอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ คำว่า คุณสมบัติ มี ความหายว่าอย่างไร

เหตุผล คุณสมบัติ ในการสอบบรรจุเข้ารับราชการ ควรจะมีความหมายว่าลักษณะประจำตำแหน่ง

#4. ข้อใดไม่ใช่ข้อบกพร่องในการฟัง

ตอบ (1) สีซอให้ควายฟัง เป็นสุภาษิตหมายถึง การสอนหรือแนะนำสิ่งต่างๆ ให้กับคนที่มีความรู้น้อยไม่ว่าจะสอนกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจหรือไม่ตั้งใจที่จะฟัง ไม่ยอมทำตาม ทำให้ผู้สอนนั้นเสียเวลาเปล่า ส่วนข้อ
(2) (3) และ (4) เป็นข้อบกพร่องในการฟัง ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด = ฟังไม่ได้ความชัดเจนแล้วเอาไปพูดต่อหรือทำผิดๆ
เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา = บอกหรือสอนไม่ได้ผล ไม่ได้ตั้งใจฟัง ได้ยินเสียงแต่ไม่สนใจ ไม่ฟังในสิ่งที่
ผู้อื่นบอกหรือสอน หรือได้ยินแล้วก็ไม่ปฏิบัติตาม
ไปไหนมา สามวาสามศอก = ถามอย่างหนึ่งตอบไปอีกอย่างหนึ่ง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่มีคำที่มาจากภาษาเขมร

ตอบ 2. ยายของฉันทำแก้วลายวิจิตรงดงาม คำว่า ”วิจิตร” เป็นภาษาบาลี – สันสกฤต

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่สำนวนภาษาต่างประเทศ

ข้อต่อไป

#7. ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ทำให้กุ้งเกิดโรคหัวเหลือง คือ การทำเกษตรกรรมบางอย่างมีการใช้ยาฆ่าแมลงสารตกค้างในยาฆ่าแมลงจะไหลลงสู่แม่น้ำลำคลลองและออกสู่ทะเล ทำให้กุ้งอ่อนแอขาดภูมิต้านทานโรค ข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. “เอาหูไปนาเอาตาไปไร่” ในที่นี้ตรงกับความหมายข้อใด

#9. ผู้เขียนใช้กลวิธีใดในการเขียนส่วนเริ่มต้นของบทความนี้

เหตุผล ข้อความที่ว่า “กฎหมายลงโทษก็มี แต่ไม่มีใครเหลียวแลกฎหมายข้อนั้นฉีกทิ้งเสียเลยดีไหมต่อไปนี้ใครทำได้ทำไป มือใครยาวสาวได้สาวเอา” เป็นการประชดประชัน คือ พูดในเชิงกระทบกระแทกแดกดัน

ข้อต่อไป

#10. ผู้เขียนต้องการสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องใดมากที่สุด

ตอบ 2
เหตุผล จะเห็นได้จากข้อความตอนที่ว่า “กฎหมายลงโทษก็มี แต่ไม่มีใครเหลียวแล”

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *