บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 18

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 18

Results

-

#1. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมีคำที่อ่านผิดปรากฏอยู่

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีคำที่อ่านผิดปรากฏอยู่

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดมีคำที่อ่านผิดปรากฏอยู่

ข้อต่อไป

#6. การกินเมล็ดแตงโมต้องใช้ฟันหน้า ......... ให้เปลือกแตกก่อน

ข้อต่อไป

#7. สำนวนใดเขียนไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดอ่านต่างจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคำ

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดใช้ภาษาไม่กำกวม

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดสะท้อนความรู้สึกของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้ได้ตรงที่สุด
“เมื่อเมืองคนคั่งคับด้วยคนป่า คนดีก็ด้อยค่าเหมือนกรวดหิน
เมื่อสัตว์ป่าสร้างป่าไว้หากิน สัตว์เมืองก็ต้องสิ้นวิสัยเมือง”

ข้อต่อไป

#12. สารข้อใดแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดสำนวนถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. สำนวนในข้อใดไม่เหมาะสมที่จะเติมในข้อความต่อไปนี้
นายกฯ ขอร้องให้ทุกฝ่ายรัดเข็มขัด เพราะถ้ายังขืนทำทุกอย่างแบบ....................กันอยู่อย่างนี้บ้านเมืองคงไปไม่รอดแน่นอน

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดมีคำที่มาจากภาษาเขมรมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *