บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 19

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 19

Results

-

#1. ข้อใดใช้คำลักษณนามไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดใช้โวหารแบบสัทพจน์

ข้อต่อไป

#3. “ดวงตะวันพริ้มพรายทักทายโลก” ใช้โวหารภาพพจน์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#4. น้ำเสียงของผู้แต่งบทประพันธ์ข้างต้นคือข้อใด

ข้อต่อไป

#5. บทประพันธ์ข้างต้นดีเด่นในแง่ใด

ข้อต่อไป

#6. “บ้านของประยาตรมีอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่คราวละหลายร้อยตัวไก่เหล่านี้กำลังออกไข่ทุกวัน ประยาตร จึงตื่นแต่เช้าเก็บไข่ไก่ในเล้า ให้พ่อนำไปขายที่ตลาด”
ข้อความข้างต้นเป็นโวหารชนิดใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดใช้ภาษาสมเหตุสมผลมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดเป็นสารแสดงข้อเท็จจริง

ข้อต่อไป

#9. ใจความสำคัญของข้อความนี้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ หรือสัทธพจน์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *