บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบนักเรียนนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

#1. "พื้นน้ำสีครามที่ถูกสายลมเย็นต้นเดือนมีนาโชยพัดผ่านทำให้น้ำเป็นระลอกคลื่นเล็กๆ กระทบหาด ทรายครั้งแล้วครั้งเล่า เม็ดทรายสีขาวนวลละเอียดบิดตัวเป็นเกลียวเมื่อถูกกระทบกระทั่ง ม้วนอายหายไปกับสายน้ำก่อนจะมีกระแสใหม่เวียน ไปมา" ข้อความข้างต้นเป็นโวหารชนิดใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดใช้สำนวนถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. สำนวนใดที่สร้างมากจากความเชื่อของคนไทย

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีวิธีการอ่านแบบเดียวกับคำว่า "กรมสมเด็จ"

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีภาพพจน์ชนิดอุปลักษณ์

ข้อต่อไป

#7. "โทษท่านผู้อื่นเพี้ยง เมล็ดงา
ป้องปิดคิดซ่อนเร้น ห่อนเว้น
โทษตนเท่าภูผา หนักยิ่ง
ป้องปิดคิดซ่อนเร้น เรื่องร้ายหายสูญ
สมเด็จฯกรมพระยาเดชาดิศร"
จากข้อความนี้แสดงจุดประสงค์ใด

ข้อต่อไป

#8. คำประพันธ์ข้อใดใช้ขึ้นต้นคำนำของเรียงความเรื่อง "หญิงไทยกับการรักนวลสงวนตัว" ได้

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดแสดงค่านิยมต่างกับข้ออื่น

ข้อต่อไป

#10. ทุกครั้งที่ได้เข้าชมพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สุดารู้สึกประทับใจเป็นพิเศษเมื่อได้เห็นภาพวาดสมเด็จ พระนางเจ้าสุนนัทากุมารีรัตน์ คำราชาศัพท์ที่ถูกต้องสำหรับภาพวาดคือข้อใด

ข้อต่อไป

#11. การเขียนจดหมายถึงพระภิกษุควรใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายตามข้อใด

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ผิด "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดา รโหฐาน พระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท"

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *