ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดเป็นจํานวนอรรกยะ?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. จำนวนเต็มตั้งแต่ 1 - 500 และหารด้วย 3 หรือ 5 ลงตัว มีจำนวนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. สำหรับเซต A และ B ใดๆ ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. นายดำได้รับเงินเดือน 5,122 บาท เพราะถูกหักเข้ากองทุนประกันสังคม ถ้าอัตราเงินเดือนของนายดำคือ 5,200 บาท ค่าประกันสังคมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. นาย ก สามารถพิมพ์จดหมาย 50 ฉบับ ในเวลา 10 นาที ในขณะที่นาย ข พิมพ์ได้เพียง 40 ฉบับ ในเวลา เดียวกัน ถ้านาย ก และ นาย ข ช่วยกันพิมพ์จดหมาย 360 ฉบับ จะใช้เวลานาที?

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. จากข้อมูล 8, 11, 6, 9, 12, 10, 7, 9, 11 เปอร์เซนไทล์ที่ 70 มีค่ามากกว่าควอร์ไทล์ที่ 1 เท่ากับข้อใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. น้ำปลาอย่าดี 1 ลิตร ราคา 100 บาท ผสมกับน้ำปลาปลานกลาง ลิตรล่ะ 20 บาท ในอัตราส่วน 5:3 จะต้อง ขายน้ำปลาผสมขนาดบรรจุ 1 ลิตร ขวดล่ะเท่าใดจึงจะได้กำไร 20%

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *