บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

#1. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบทั้งห้าเสียง

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนคำ “ นัดพบ” ทุกคำ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เหมือนกันทุกคำ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีคำประสมสระเลื่อน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดประสมสระเสียงสั้นทุกคำ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. “เมื่อเจ้ามาเอาอะไรมาด้วยเจ้า” คำที่ขีดเส้นใต้เป็นคำที่ประสมสมสระชนิดใด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมีรูปสระที่ไม่ออกเสียงทุกคำ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดประสมสระแท้ทุกคำ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. สำนวนใดมีความหมายต่างจากข้ออื่น

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *