บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดมีพยัญชนะต้นที่ออกเสียงเดียวกัน

ตอบ 3. ไม้ ประสมสระไอ เป็นสระเสียงสั้น แต่เมื่อออกเสียง จะออกเป็น ม้าย ซึ่งเป็นเสียงสระ อา และมีเสียงยาว

ข้อต่อไป

#2. คำในข้อใดที่ออกเสียงสั้นยาวไม่ตรงตามเสียงสระ

เพราะ ฟ/ฝ ถือเป็นเสียงเดียวกัน นั่นคือ เสียง /f/ มี 2 ตัวอักษร คือ ฝ-ฟ

ข้อต่อไป

#3. คำในข้อใดอ่านแบบอักษรนำทุกพยางค์

อยู่ ออกเสียงแบบ อ นำ ย
ไหน ออกเสียงแบบ ห นำ น
หมัด ออกเสียงแบบ ห นำ ม
เหล็ก ออกเสียงแบบ ห นำ ล

ข้อต่อไป

#4. การสื่อสารอาจเกิดขึ้นได้ในบริบทที่ต่างกัน คำว่า บริบท ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงข้อใด

สถานที่ ไม่นับเป็นบริบทของการสื่อสาร จะเรียกโดยรวมว่า สภาพแวดล้อม ซึ่งจะครอบคลุมมากว่าคำว่า สถานที่ เพียงคำเดียว

ข้อต่อไป

#5. ข้อตกลงของที่ประชุมซึ่งต้องนำไปปฏิบัติต่อไป ใช้คำศัพท์ว่าอะไร

มติของที่ประชุม คือ ข้อตัดสินใจของที่ประชุมเพื่อให้นำไปปฏิบัติ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเตรียมตัวก่อนการพูดต่อประชุมชน

การพูดในที่ประชุมทุกครั้ง ต้องมีการเตรียมตัวก่อนเสมอ

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดคือความหมายของคุณธรรมในการสื่อสาร

คุณธรรมในการสื่อสาร ส่วนหนึ่งเกิดจากการการปลูกฝังผ่านการได้เห็น ได้ยิน และได้อ่าน

ข้อต่อไป

#8. การคบหากับชาวต่างประเทศเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันควรทำอย่างไร

การทำความเข้าใจภาษาแม่ของคู่สนทนา จะเป็นประตูสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมของคู่สนทนาได้ดีที่สุด

ข้อต่อไป

#9. ผู้รับภาษาใช้ภาษาในลักษะใด

การรับสาร สามารถทำได้ 2 วิธี คือการอ่านและการฟัง (การเขียนและการพูด ถือเป็นการส่งสาร)

ข้อต่อไป

#10. การใช้ภาษาหมายถึงอะไร

การใช้ภาษา คือการใช้เสียง ตัวอักษร รวมทั้งการใช้สัญลักษณ์

ข้อต่อไป

#11. หน่วยงานใดที่กำหนดเรื่องคำเขียนคำอ่าน

ราชบัณฑิตยสภา เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ โดยเฉพาะ จึงมีหน้าที่กำหนดเรื่องคำเขียนคำอ่านด้วย

ข้อต่อไป

#12. การใช้ภาษาให้ถูกระดับเกี่ยวข้องกับสิ่งใด

การใช้ภาษาแต่ละครั้ง ต้องคำนึงถึงทั้ง กาล เทศะ และตัวบุคคล ให้ครบทั้ง 3 ประการ เพื่อพิจารณาการใช้ภาษาให้เหมาะสมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#13. คำชนิดใดที่ความหมายขึ้นอยู่กับการเขียน

คำพ้องรูป คือคำที่มีรูปเหมือนกัน ดังนั้น ความหมายต้องขึ้นอยู่กับการออกเสียง

ข้อต่อไป

#14. คำชนิดใดที่ความหมายขึ้นอยู่กับการออกเสียง

คำพ้องเสียง คือ คำที่อ่านออกเสียงเหมือนกัน ดังนั้น ความหมายต้องขึ้นอยู่กับการเขียน

ข้อต่อไป

#15. “คืนนี้เป็นคืนวันเพ็ญเดือนหงายพระจันทร์เต็มดวง” ข้อความนี้ใช้คำอย่างไร

เพราะ วันเพ็บ เดือนหงาย และพระจันทร์เต็มดวง ต่างก็เป็นคำที่มีความหมายเดียวกัน ดังนั้น การใช้คำเหล่านี้พร้อมกัน จึงถือเป็นการใช้คำฟุ่มเฟือย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *