บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนการไปรษณีย์ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2

Results

-

#1. คำทับศัพท์ตามข้อใดที่ใช้ในภาษาเขียนได้

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมีการใช้คำคะนอง

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดใช้ภาษาต่างจากข้ออื่น

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#4. การสร้างคำในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#5. ร้านขายอาหารบางแห่ง……ขายอาหารบางชนิดที่ต้องเก็บไว้นานๆ……หมูยอ แหนม พริกดอง …… อาหารหมักดองต่างๆ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#6. ……….ให้ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้อย่างถูกต้องตรงกัน….. มีระเบียบแบบแผน จึงควรศึกษาวิธีการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้เข้าใจ

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#7. เครื่องสำอางปัจจุบันมีหลายชนิด………หลายยี่ห้อ การเลือกใช้…..ควรระมัดระวัง…….อาจก่อให้เกิดการแพ้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#8. สำนวนใดมีความหมายว่า ทำอะไรไม่ถูกวิธีย่อมได้รับความลำบาก

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#9. สำนวนสุภาษิตคำพังเพยข้อใดมีสระประสมมากที่สุด

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะเอก โท และตรี อย่างละเท่ากัน

See answer in our webboard.

Go to Engineer Tutor Webboard

Post your quiz name and topic.

Our Tutor will be teach you.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *