ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 1

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 1

Results

-

#1. เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากร อธิบดีมีอำนาจเปิดรายละเอียดดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ถ้าผู้เสียภาษีอากรต้องการขอใบเสร็จรับเงินที่เจ้าพนักงานได้ออกให้ไปแล้ว ให้ไปขอรับได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยจะต้องเสียค่าธรรมเนียมฉบับละเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ในเขตกรุงเทพมหานครเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรบุคคลใดมีอำนาจเข้าไปหรือออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานสรรพากรเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดเพื่อทำการตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะต้องเสียได้ทั่วราชอาณาจักร

ข้อต่อไป

#4. ผู้ใดรู้อยู่แล้วไม่อำนวยความสะดวกหรือขัดขวางเจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่หรือยานพาหนะใดเพื่อทำการตรวจค้น ยึด หรืออายัดบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับหรือสันนิษฐานว่าเกี่ยวกับภาษีอากรที่จะต้องเสียได้ทั่วราชอาณาจักรมีความผิดต้องระวางโทษอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. ใครเป็นผู้รักษาการตามประมวลรัษฎากรนี้และมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานอื่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษากับออกกฎกระทรวง

ข้อต่อไป

#6. หมายเรียก หนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากรหรือหนังสืออื่นซึ่งมีถึงบุคคลให้จัดส่งโดยวิธีใด

ข้อต่อไป

#7. วิธีการยึดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายใดโดยอนุโลม

ข้อต่อไป

#8. บุคคลใดไม่ใช่คณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร

ข้อต่อไป

#10. บุคคลใดไม่เสียหรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่บัญญัติไว้ในหมวดต่างๆแห่งลักษณะเกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละเท่าไรต่อเดือน

จบคำถาม

 

One Response

  1. จันทิรา says:

    ข้อสอบดีมากค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *