บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 2

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 2

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน

ข้อต่อไป

#2. “ในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้ถือว่าผู้โอนเป็นผู้มีเงินได้ และต้องเสียภาษี” ข้อความดังกล่าวนี้ ถูกต้องหรือไม่

ข้อต่อไป

#3. บัญชีอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดา ที่มีเงินได้สุทธิเกิน 150,000 บาท จะเรียกเก็บใน อัตราร้อยละเท่าไร

ข้อต่อไป

#4. ให้บุคคลทุกคน เว้นแต่ผู้เยาว์หรือผู้ที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้วพร้อมทั้ง ข้อความอื่น ๆ ภายในเดือนไหนของทุก ๆ ปี

ข้อต่อไป

#5. บุคคลในข้อใดไม่ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ตนได้รับในระหว่างปีภาษีที่ล่วงมาแล้ว

ข้อต่อไป

#6. ให้หัวหน้าส่วนราชการในกระทรวง ทบวง กรม หัวหน้าส่วนราชการตามท้องที่หรือองค์การ รัฐบาล ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดไปยังเจ้าพนักงานประเมิน แสดงรายการจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ในช่วงเวลาใด

ข้อต่อไป

#7. บุคคลใดถูกหักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งแล้วเป็นจำนวนเงินเกินกว่าที่ควรต้องเสียภาษีตามส่วนนี้ บุคคลนั้นมีสิทธิได้รับเงินจำนวนที่เกินนั้นคืน แต่ต้องยื่นคำร้องขอคืนต่อเจ้าพนักงานประเมินภายในระยะเวลาใด

ข้อต่อไป

#8. การเก็บภาษีจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีได้มาจากแหล่งใด

ข้อต่อไป

#9. ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นรายการ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกำหนด พร้อมกับชำระภาษีต่ออำเภอ ภายในกี่วัน

ข้อต่อไป

#10. รายการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นรายการซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการคำนวณภาษี ตามมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 66 และมาตรา 67 เกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย กำไรสุทธิและรายการอื่น ๆ ต่อเจ้าพนักงาน ยกเว้นข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *