บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 3

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล”

ข้อต่อไป

#2. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 10.0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

ข้อต่อไป

#3. การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการชำระภาษีสำหรับเดือนภาษีใด ให้ยื่นภายในวันที่เท่าไร

ข้อต่อไป

#4. ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้ ไม่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยกเว้นบุคคลตามข้อใด

ข้อต่อไป

#5. กรณีใดที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่มีสิทธิขอให้อธิบดีสั่งถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

ข้อต่อไป

#6. ผู้ประกอบการใดสามารถออกใบกำกับภาษีได้

ข้อต่อไป

#7. รายการใดต่อไปนี้ไม่ใช่สาระสำคัญที่ต้องปรากฏในใบกำกับภาษี

ข้อต่อไป

#8. รายการใดที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ต้องจัดทำรายงานเกี่ยวกับการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข้อต่อไป

#9. เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามข้อใด

ข้อต่อไป

#10. การดำเนินการในลักษณะใด ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *