บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 4

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 4

Results

-

#1. การดำเนินการในลักษณะใด ที่อยู่ในข้อบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ข้อต่อไป

#2. สำหรับกิจการรับประกันชีวิตรายรับจากการประกอบกิจการได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในอัตราร้อยละเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้ง “นายตรวจ”

ข้อต่อไป

#4. ในกรณีต่อไปนี้ข้อใดที่ ผู้ขาย ผู้ให้เช่าซื้อ ผู้รับเงิน หรือผู้รับชำระราคาต้องออกใบรับให้แก่ผู้ ซื้อ ผู้เช่าซื้อ ผู้จ่ายเงินหรือผู้ชำระราคา

ข้อต่อไป

#5. ผู้ใดโดยเจตนาทุจริตมีแสตมป์ซึ่งรู้อยู่ว่าเป็นแสตมป์ปลอมก็ดี หรือค้าแสตมป์ที่ใช้แล้วหรือที่มีกฎกระทรวงประกาศให้เลิกใช้เสียแล้วก็ดีผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษอย่างไร

ข้อต่อไป

#6. บุคคลดังต่อไปนี้ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระบุไว้ไม่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อต่อไป

#7. บุคคลใดต่อไปนี้ เป็นผู้มีหน้าที่ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีแทนหรือร่วมกับผู้ประกอบการจดทะเบียน

ข้อต่อไป

#8. ภาษีซื้อในกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้นำมาหักในการคำนวณภาษีได้

ข้อต่อไป

#9. ให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้นบุคคลใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวถึง ราคา ซี.ไอ.เอฟ. ได้ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *