บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 7

ข้อสอบ เจ้าพนักงานกรมสรรพากรปฏิบัติงาน ชุดที่ 7

Results

-

#1. Value Added Tax หรือ VAT คือภาษีชนิดใด

ข้อต่อไป

#2. ภาษีที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการที่มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือจากการประกอบกิจการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลคือ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดคือสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีในเขตต่างจังหวัด

ข้อต่อไป

#4. ลักษณะภาษีอากรที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

ข้อต่อไป

#5. อัตราภาษีอากรแบ่งออกเป็นกี่แบบ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดไม่ใช่แบบของอัตราภาษีอากร

ข้อต่อไป

#7. ให้ผู้ที่ชำระภาษีไว้เกินขอคืนภาษีได้ภายในกี่ปีนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลายื่นรายการภาษี

ข้อต่อไป

#8. จากข้อ 7 ผู้มีอำนาจสั่งคืนภาษีจะพิจารณาคืนให้ภายในกี่วัน

ข้อต่อไป

#9. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้แก่ผู้ที่มีเงินได้เกิดขึ้นระหว่างปีที่ผ่านมาโดยมีสถานะอย่างหนึ่งอย่างใด

ข้อต่อไป

#10. อากรแสตมป์เป็นภาษีตามประมวลรัษฎากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการกระทำตราสารกี่ลักษณะ ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *