บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Results

-

#1. Customer: I want that blue cap, please. How much is it?
Shop keeper: It's 150 baht, sir.
Customer: I'll take that.
Shop keeper: ..................
Customer: Fust this one. Thank you very much.

ข้อต่อไป

#2. Sarab: Hi, Jack! I saw Linda yesterday, and she asked me something about you.
Jack: Hi, Sarah! What did she say?
Sarah: She asked me ......................

ข้อต่อไป

#3. .................... a ict of evidence, tse police are cortain to ind out f're criminal.

ข้อต่อไป

#4. When a person ............ alive the calcium in a body .............. outside ihe body's cells.

ข้อต่อไป

#5. Which is grammaticaily CORRECT?

ข้อต่อไป

#6. Tibetsn Plateau is Iarown as the roof of the world and is the source of mrany of Asia's major rivers .............. it is molting ............... globel warning.

ข้อต่อไป

#7. Which is grammatically INCORRECT?

ข้อต่อไป

#8. I went to 'bed really late last night. This morning I fell asicep in class. I wish ................

ข้อต่อไป

#9. Which is grammatically INCORRECT?

ข้อต่อไป

#10. What is the writer's purpose?

ข้อต่อไป

#11. According to the text, what is most likely happening in the near future?

ข้อต่อไป

#12. Which expression best describes the siatistics about women in the workforce?

ข้อต่อไป

#13. From the passage, we can conclude that ..................

ข้อต่อไป

#14. What is FALSE according to the passage?

ข้อต่อไป

#15. What is this advertisement about?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *