บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 10

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. จงพิจารณาเหตุต่อไปนี้
1. ถ้าสามีไปทำงานแล้วภรรยาอยู่บ้าน
2. ถ้าภรรยาอยู่บ้านแล้วลูกไปโรงเรียน
ข้อสรุปใดต่อไปนี้สมเหตุสมผล

ข้อต่อไป

#4. ข้อความที่สมมูลกับแดงหรือดำเป็นนักเรียน และแดงหรือ ขาวเป็นนักเรียน ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ถ้า [p → q∧~ r] ∧s → (p ∧ q) มีค่าความจริงเป็นเท็จ แล้วประพจน์ใดมีค่าความจริงเป็นเท็จ

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ผลบวกของเซตคำตอบของ √x+7- √8- 2x= 1 มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *