บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ถ้า 0° ≤ x ≤ 360° และ 2 sin² x - sin x -1 = 0 แล้วค่าของ x จะมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ถ้า 0 ≤ θ ≤ π ค่าของ π ที่ทำให้ cos θ = 0.6570 เมื่อกำหนดให้
cos 0.8523 = 0.6583
cos 0.8552 = 0.6561 คือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ให้ PQR เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากโดยมีมุม PQR เป็นมุมฉากและมุม QPR กาง 60° ถ้าผลบวกความยาวของด้าน PQ กับ PR เท่ากับ 6 หน่วยแล้ว ด้าน QR จะยาวเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. จงหาคำตอบของระบบสมการ 4 = x², y = x² - 3

ข้อต่อไป

#8. พื้นที่ผิวด้านข้างของกรวยตรงที่สูงเอียงยาว 10 เซนติเมตร รัศมีฐานยาว 6 เซนติเมตรเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. กรวยเอียงมีสูงเอียงยาว 15 เซนติเมตร รัศมีฐานยาว 9 เซนติเมตร ปริมาตรของกรวยเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นคำตอบของ (x + 5) (x -3)

ข้อต่อไป

#11. ถ้า x² - 3x = 0 แล้ว x จะตรงกับคำตอบข้อใด

ข้อต่อไป

#12. เด็กสองคนมีอายุรวมกัน 18 ปี และผลคูณของอายุเด็กทั้งสองเป็น 56 ปี จงหาอายุของเด็กที่มีอายุอ่อนกว่า

ข้อต่อไป

#13. จงหาคำตอบของระบบสมการ 2x² - 2xy + y² = 10,2x - y + 2 = 0

ข้อต่อไป

#14. จากตารางแจกแจงความถี่สะสมของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 60 คน ค่ามัธยฐานมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ในการแข่งขันบาสเกตบอล 5 ครั้งที่ผ่านมา ผู้เล่นคนหนึ่งทำคะแนนได้ดังนี้ 28, 29, 32, 28 และยังเหลือการแข่งขันอีก 1 ครั้ง ถ้าเขาต้องการให้คะแนนที่ทำได้มีค่าตัวกลางเลขคณิตเป็น 30 เขาจะต้องทำคะแนนครั้งสุดท้ายได้กี่คะแนน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *