บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 15

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งด้วยราคาต้นทุน C(x) = x² + 6x + 2000 เมื่อ x เป็นจำนวน ชิ้นของสินค้าที่ผลิตและ R(x) = 150x เป็นฟังก์ชันรายได้อยากทราบว่าจะต้องขายสินค้ากี่ชิ้น จึงจะได้กำไรสูงสุด

ข้อต่อไป

#3. กราฟของความสัมพันธ์ในข้อใดเป็นฟังก์ชันเพิ่มทุกค่าของ x E R เมื่อ R คือ จำนวนจริง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ให้ (g o f)(x) = 3x² - 4, g(x) = x + 1 จงหา f(x)

ข้อต่อไป

#6. จงหาสมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับเส้นตรง x - 7y - 11 = 0 และผ่านจุดที่เส้นตรง x - 7y - 11 = 0 ตัดกับเส้นตรง 3x + 5y - 7 = 0

ข้อต่อไป

#7. จงหาสมการพาราโบลาที่ผ่านจุดตัดของเส้นตรง y = x วงกลม x² + y² + 6x = 0 และมีแกน ox เป็นแกนสมมาตร

ข้อต่อไป

#8. ผลบวกของระยะทางที่ยาวที่สุดและสั้นที่สุดจากจุด (10, 7) ถึงกราฟซึ่งมีสมการ 5x² + 5y² -20x - 10y - 100 = 0 มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. จงหาสมการวงกลม ซึ่งผลรวมของพิกัดของจุดศูนย์กลางเป็น a และมีกราฟของ สมการ x = |y| เป็นเส้นสัมผัสของวงกลมนั้น

ข้อต่อไป

#10. สมการของวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่บนเส้นตรง x = -1 แกนโทยาว 6 หน่วยและจุดยอดจุดหนึ่งอยู่ที่จุดยอดของพาราโบลา x² - 8x - 2y + 20 = 0 คือสมการในข้อใด

ข้อต่อไป

#11. กำหนดจุด (2, 1), (3.3), (6, 2) เป็นจุดกึ่งของด้านทั้งสามของสามเหลี่ยม ข้อใดเป็นจุดยอดทั้งสามของสามเหลี่ยมนี้

ข้อต่อไป

#12. เส้นตรงที่ผ่านจุด (3, 2) และมีส่วนตัดแกน x เป็นสามเท่าของส่วนตัดแกน y มีสมการดังข้อใด

ข้อต่อไป

#13. พิกัดของจุดยอดของรูปเหลี่ยมในข้อใดมีพื้นที่ 51 ตารางหน่วย

ข้อต่อไป

#14. จงหาโคออร์ดิเนตของจุด A ซึ่งอยู่บนแกน y ห่างจากจุด B(-5, -2) และจุด C (3, 2) เป็นระยะเท่ากัน

ข้อต่อไป

#15. จุดสามเหลี่ยมที่กำหนดให้ ข้อใดอยู่บนเส้นตรงเดียวกัน

ข้อต่อไป

#16. จุด A (6,5), B(1, 3) และ C(5, -7) เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยมในข้อใด

ข้อต่อไป

#17. จากพาราโบลาที่กำหนดให้ ความยาว PG เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#18. ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#19. จงเลือกคำตอบที่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#20. กำหนดสมการวงรี 25x² + 9y² = 225 จงหาสมการไฮเปอร์โบลา ซึ่งมีจุดยอดอยู่ที่จุดโฟกัสของวงรี และจุดโฟกัสอยู่ที่จุดยอดของวงรี

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *