บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16

Results

-

#1. ข้อใดเป็นตัวประกอบของพหนาม x³+4x²-11x+6

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นผลสำเร็จของสมการต่อไปนี้ x+3/x + 2x+1/x-2

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นการแยกตัวประกอบของพนุนาม 27x³- 8y³ ได้ถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#5. วงกลมสามวงมีจุดศูนย์กลางที่จุด A, C และ D ตามลำลับ โดยที่ AC = 1/z ABและ CD =1/2 CB พื้นที่ของวงกลมที่มี A เป็นจุดศูนย์กลางเป็นร้อยละเท่าใดของพื้นที่วงกลมที่มี D เป็นจุดศูนย์กลาง

ข้อต่อไป

#6. กราฟนี้เป็นความสัมพันธ์ของเงินรวม (บาท) และจำนวนเวลา (ปี) จงหาเงินรวมเมื่อสิ้นปีที่ 3
A คือ เงินรวม
P คือ เงินต้น
r คือ อัตราดอกเบี้ย
n คือ จำนวนเวลาคิดเป็นปี

ข้อต่อไป

#7. จงทำจำนวนต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปอย่างง่าย

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ เป็นพหนามดีกรีสาม

ข้อต่อไป

#11. ประกอบยืนอยู่บนหน้าผา ซึ่งมีระดับสายตาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 150 เมตร มองเห็นเรือ 2 ลำ ลำแรกมองเห็นด้วยมุมก้ม 30° และ ลำที่สองมองเห็นด้วยมุมก้ม 60° อยากทราบว่าเรือทั้งสอง ลำอยู่ห่างกันกี่เมตร

ข้อต่อไป

#12. จากรูปกำหนดให้สี่เหลี่ยม ABCD คล้ายกับรูปสี่เหลี่ยม KIMN จงหาค่าของ X + Y + Z

ข้อต่อไป

#13. จงหาผลลัพธ์ของผลบวกต่อไปนี้ 13 + 15 + 17+.............. +121

ข้อต่อไป

#14. ในการรับสมัครนักเรียนเข้าค่ายคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนแห่งหนึ่ง อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนที่สมัคร ชั้น ม. 1 ต่อ ชั้น ม 2 ต่อ ชั้น ม.3 เป็น 5 : 3 : 2 เมื่อถึงวันเข้าค่ายจริง มีนักเรียนชั้น ม. 1 ถอนตัว 10 คน นักเรียนชั้น ม 2 สมัครเพิ่ม 6 คน และนักเรียนชั้น ม.3 สมัครเพิ่ม 8 คน ทำให้อัตราส่วนของจำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย ชั้น ม. 1 ต่อ ชั้น ม.2 ต่อ ขั้น ม.3 เปลี่ยนเป็น 5 : 4 : 3 จงหาว่ามีนักเรียนเข้าค่ายทั้งหมดกี่คน

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *