บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 17

Results

-

#1. จากสมการพาราโบล่า

ข้อต่อไป

#2. บริษัทแห่งหนึ่ง เมื่อสิ้นปี 2553 มีผลทำไรสุทธิ 4.2 ล้านบาท จัดเกับไว้เป็นเงินสำรอง 2/5 เท่า ของผลกำไร บริจาคเพื่อสาธารณะกุศลให้ประเทศ ญี่ปุ่น จากการเกิดแผ่นดินไหว 1/20 ที่เหลือ เหลือจากนั้นจึงแบ่งให้หุ้นส่วน 8 คน คนละเท่า ๆ กัน จงหาว่าหุ้นส่วนแต่ละคนได้รับส่วนแบ่งคนละเท่าไร

ข้อต่อไป

#3. ท่อระบายน้ำทงกระบอกทำด้วยปูนรีเมนต์ วัดเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกของหน้าตัดได้ 0.425 เมตร ถ้าท่อนี้มีความหนา 3.8 ซม. จงหาความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางวงในที่เป็นส่วนกลาง (ตอบหน่วยเป็นเมตร)

ข้อต่อไป

#4. จากรูป จงหาค่า x และ y

ข้อต่อไป

#5. จากแบบจำลองรูปชั้นบันได โดยที่บันไดแต่ละชั้น สูง 3 หน่วย กว้าง 2 หน่วย และยาว 12 หน่วย จงหาว่าประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ลูก

ข้อต่อไป

#6. บันไดยาว 6 เมตร พาดอยู่กับผนังตึก ขณะที่ช่างติดตั้งจานดาวเทียมขึ้นบันไดไปได้ 3/4 ของบันได เขาทำไรควงตกลงบนพื้น ถ้าจุดที่ไช้ควงตกลงมาบนพื้นห่างจากผนังตึก 0.4 เมตร จงหาว่าเชิงบันไดอยู่ห่างจากผนังตึกเท่าไร

ข้อต่อไป

#7. วัวตัวหนึ่งผูกเชือกจากมุมตึกทรงสี่เหลี่ยมมุมจาก ไว้ยาว 14 เมตร ตึกมีฐานกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ดังรูป อยากทราบว่า วัวจะสามารถหาหญ้ากินบริเวณพื้นที่รอบตึกคิดเป็นพื้นที่ที่มากที่สุดได้เท่าไร

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. จิรวัฒน์ต้องการประมาณความสูงของต้นไม้โดย ใช้ความยาวของเงาในการประมาณถ้า ณ เวลา เดียวกันเขาวัดเงาของต้นไม้ได้ยาว 6 เมตร และ วัดเงาของตนเองได้ยาว 2 เมตร ถ้าจิรวัฒน์สูง 1.6 เมตร แล้ว ต้นไม้จะสูงเท่าไร

ข้อต่อไป

#10. จากรูป ค่าของ x + y มีค่าเท่ากับเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. คำตอบของอสมการในข้อใดตรงกับกราฟแสดง คำตอบต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#13. จากสมการ y = 3/4 x - 2

ข้อต่อไป

#14. ถ้าครึ่งหนึ่งของผลบวกของจำนวนสองจำนวนเป็น 43 และสามเท่าของจำนวนน้อยมากกว่าสองเท่าของจำนานมากอยู่ 23 จงหาผลต่างของจำนวนสองจำวนานนี้

ข้อต่อไป

#15. กราฟในข้อใดต่อไปนี้ตัดกันที่จุด (3,1)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *