บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 18

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 18

Results

-

#1. จากรูปที่กำหนดให้ ปริมาตรของทรงกรวยรูปที่ 1 ต่อปริมาตรของทรงกรวยรูปที่ 2 เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. อนันต์ต้องการแบ่งที่ดิน 11 ไร่ เพื่อปลูกลำไย 2/5 และลิ้นจี่โดยปลูกลำไย 2/5 ของพื้นที่ทั้งหมด และ ปลูกลิ้นจี่ 2/5 ของพื้นที่ที่เหลือ หลังจากนั้นขุดสระน้ำอีก 1 ไร่ อนันต์จะเหลือที่ดินว่างอีกประมาณที่ไร่

ข้อต่อไป

#3. เรือนเพาะจำเปิดหัวท้าย หลังคามีลักษณะเป็นทรงกระบอกผ่าครึ่ง กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร ด้านข้างสูง 1.5 เมตร ดังรูปจะต้องใช้ผ้าใบทำหลังคาและด้านข้างอย่างน้อยกี่ตารางเมตร (กำหนด π = 22/7)

#4. ท่อวงแหวนพลาสติกขนาดยาว 0.5 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางวงนอกยาว 12 เซนติเมตร และวงใน ยาว 8 เซนติเมตร จะต้องใช้พลาสติกทรงสี่เหลี่ยม ขนากกว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร และ สูง 2 เซนติเมตร มาหลอมเทไล่ให้เต็มวงแหวนอย่างน้อยจำนวนกี่ก้อน (กำหนด π = 3.14)

ข้อต่อไป

#5. ไม้ไผ่ตรงลำหนึ่งยาว 4 เมตร วางพิงผนังตึกโดยที่ปลายไม้ไผ่ด้านล่างอยู่ห่างจากผนัง 3 เมตร มดตัวหนึ่งเดินจากปลายไม้ไผ่ด้านล่างขึ้นไปถึงผนังตึกพอดี อยากทราบว่ามดตัวนี้อยู่สูงจากพื้นกี่เมตร

ข้อต่อไป

#6. สมชายมองเห็นต้นตะเคียนอายุ 75 ปี ต้นหนึ่ง เขาต้องการประมาณความสูงของต้นตะเคียนต้นนี้ เขาจึงเดินออกห่างจากโคนต้นละเคียนประมาณ 10 เมตร และมองผ่านกล้องส่องทางไกลไปที่ยอด ต้นตะเคียนแนวสายตาที่สมชายมองเห็นยอดต้น ะเคียนทำมุมขนาด 70° กับแนวระดับสายตาพอดี ถ้าสมชายสูง 1.80 เมตร เราจะประมาณความสูงของต้นตะเคียนได้กี่เมตร (กำหนดให้ tan 70° = 2.748)

ข้อต่อไป

#7. จากแผนภูมิแสดงร้อยละของครัวเรือนส่วนบุคคลจำแนกตามแหล่งที่มาของน้ำดื่ม ในปี 2543 จากแผนภูมิข้างต้น ถ้ามีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,500 ครัวเรือน ครัวเรือนที่บริโภคน้ำดื่มจากแหล่งที่มาอื่นๆ คิดเป็นกี่ครัวเรือน

ข้อต่อไป

#8. คะแนนสอบของนักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 10 คน มีดังนี้ 24, 30, 32, 26, 30, 35, 29, 33, 36,35 จงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของละแนนสอบของนักเรียน

ข้อต่อไป

#9. กำหนดช้อมูลต่อไปนี้ 4, 3, 2, 1, 1, 6, 9, 8, 5, 6 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. สุ่มหยิบลูกแก้ว 2 ลูกพร้อมกันจากถุงใบหนึ่งที่มีลูกแก้วสีแดง 4 ลูก และลูกแก้วสีดำ 2 ลูก จงหาความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบได้ลูกแก้วสีต่างกัน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *