บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 19

Results

-

#1. ประโยคใดเป็นสัจนิรันดร์

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้ เป็นฟังก์ชัน

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

#5. ถ้า f(x + 2) = x² + 3x - 4 แล้วข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. กำหนด A, B, C เป็นเซตจำกัดใดๆข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ

ข้อต่อไป

#9. เรนจ์ของความสัมพันธ์คือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. กำหนด r = {(x,y) l y = x² + 4x - 1 และ -3 ≤ x ≤ 3} เรนต์ของความสัมพันธ์ r คือข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นความยาวของรัสมีวงกลมที่มีจุด (2,0) เป็นจุดศูนย์กลางและสัมผัสเส้นตรง 3x - 4y -10 = 0

ข้อต่อไป

#12. เส้นตรงในข้อใดประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดเป็นสมการเส้นตรงที่ผ่านจุด ( 4, -2) และขนานกับเส้นตรงที่ผ่านจุด (-3, 5) กับ (6, 1)

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นความชันของเส้นตรงที่ผ่านจุด (3, 1) และจุดซึ่งเส้นตรง x - 2y + 6 = 0 ตัดแกน x

ข้อต่อไป

#15. สมการวงกลมจุดศูนย์กลางที่จุดตัดของเส้นตรง 2x - y + 5 = 0 และเส้นตรง y - x - 2 = 0 มีรัสมียาว 6 หน่วย คือข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *