บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหนึ่ง มีฐานยาวเป็นสามเท่าของความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่ง ถ้าความสูงของรูปสามเหลี่ยมเป็นเท่าของความสูงของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานแล้วพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ข้อต่อไป

#5. จากแบบรูปการวางเรียงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วรูปที่ 3 จะมีจำนวนจุดยอดดังรูป ทั้งหมดเท่ากับกี่จุด

ข้อต่อไป

#6. กำหนดให้พื้นที่ของรูป R เท่ากับ 3 ตารางหน่วย แล้วพื้นที่ของรูป N มากกว่า พื้นที่ของรูป O อยู่เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. จากรูป อัตราส่วนของพื้นที่ของรูปส่วนที่แรเงาต่อพื้นที่ของส่วนไม่แรเงา มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. รูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปหนึ่ง มีอัตราส่วนของความยาวของด้านคู่ขนานด้านที่หนึ่ง ต่อด้านที่สอง ต่อความสูง เป็น 3 : 5 : 2 ถ้ารูปสี่เหลี่ยมนี้มีความสูงเท่ากับ 17 เซนติเมตร แล้วพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนี้เท่ากับกี่ตารางเชนติเมตร

ข้อต่อไป

#9. จำนวนเต็มบวกสองจำนวนที่นำมาคูณกันแล้วได้ผลคูณเป็นหนึ่งหมื่น และจำนวน ทั้งสองต้องไม่เป็นจำนวนที่หารด้วย 10 ลงตัว แล้วผลบวกของจำนวนทั้งสองนั้น มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนมาจับสลากเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 1,480 คน มีผู้จับสลากได้ 270 มีนักเรียนที่จับสลากได้ประมาณร้อยละเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *