บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. นาย A ยืนบนพื้นราบมองเห็นเครื่องบิน 2 ลำ บินอยู่ในแนวเดียวกันโดยที่ลำที่ 1 บินไปทางทิศเหนือ และลำที่ 2 บินไปทางทิศใต้ ถ้านาย A มองเห็นเครื่องบินลำที่ 1 และ 2 เป็นมุมเงย 45 องศา และ 30 องศา ตามลำดับ ถ้า เครื่องบินทั้งสองลำบินอยู่ ที่ความสูงเดียวกันจากระดับสายตาของนาย 4 2,000 เมตร จงหาว่าขณะที่นาย A มอง เห็นนั้นเครื่องบินทั้งสองอยู่ห่างกันเป็นระยะทางเท่าใด (กำหนดให้ √3 = 1.732)

ข้อต่อไป

#2. จากรูป ค่าของ x + y + z ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. จากรูป กำหนด △QTS ~ △QRP แล้วความยาวของ x และ y ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. กำหนดให้ a,ℒ และ c แทนความยาวของส่วน ของเส้นตรงโดยที่ a แทนความยาวของส่วน ของเส้นตรงที่สั้น ที่สุด และ c แทน ความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ยาวที่สุด แล้วความสัมพันธ์ของความยาว a, ℒ และ c ในข้อใดที่ทำให้ไม่สามารถสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมได้

ข้อต่อไป

#6. จากรูป ☐ABCD และ ☐OPQR เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีด้านยาว 18 ซม. และ O เป็นจุดตัดของเส้นทแยงมุมของรูป ☐ABCD แล้วพื้นที่ส่วนที่แรงเงาประมาณเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ชายคนหนึ่งขับรถไปทางทิศใต้ 16 กิโลเมตร แล้วขับต่อไปทางทิศตะวันออกอีก 15 กิโลเมตร จากนั้นขับไปทางทิศใต้อีก 20 กิโลเมตร ชายคนนี้อยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นกี่กิโลเมตร

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้วงกลม 0 แนบในรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ABC ที่มี AB = AC = 15 เซนติเมตร และ BC = 10 เซนติเมตร จงหาพื้นที่ของวงกลม

ข้อต่อไป

#10. จงหาสมการไฮเพอร์โบลาที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ C(2,4) โฟกัส คือ F₁ (2,1) และ F₂ (2,7) จุดยอดคือ V₁ (2,6) และ V₂(2, 2)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *