บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อความใด ไม่ ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ธาตุ A เป็นธาตุหมู่ 3 คาบที่ 4 ของตารางธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ A²⁺ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ธาตุในข้อใด น่าจะอยู่ในหมู่เดียวกัน

ข้อต่อไป

#4. ธาตุใดต่อไปนี้ มีค่าพลังงานไออไนเซซันลำดับที่ 3 มากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. นำสารประกอบคาร์บอเนตของธาตุ X จำนวน 10 g มาเผา ปรากฎว่าได้ออกไซด์ ของ X ซึ่ง มีสูตรโมเลกุล X₂0 และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวัดปริมาตรได้ 1,120 cm³ ที STP จงหามวลของอะตอม X

ข้อต่อไป

#6. ก๊าซ A₃ 2 โมเลกุล มีมวลเป็น 5 เท่าของ ไนโตรเจน 1 โมเลกุล และถ้าอะตอม ของไนโตรเจน = 14 จงหาอะตอมของธาตุ A

ข้อต่อไป

#7. สารในข้อใดมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด (Na = 23, C = 12, 0 = 16, H = 1)

ข้อต่อไป

#8. ก๊าซชนิดหนึ่ง วัดความหนาแน่นที่ STP ได้เท่ากับ 0.76 g /dm3 ก๊ซนี้อาจเป็น ก๊าซใดต่อไปนี้ (H = 1, C = 12, N = 14,0 = 16, F = 19)

ข้อต่อไป

#9. จากข้อมูลต่อไปนี้ สารในข้อใดมีสถานะเป็นของเหลว ที่อุณหภูมิ 50°C ความดัน 1 บรรยากาศ

ข้อต่อไป

#10. ก๊าซหุงต้มบรรจุอยู่ในถังขนาด 40 ลิตร วัดความดันได้ 90 บรรยากาศ เมื่อใช้ไป สักระยะ วัดความดันภายในถังได้ 60 บรรยากาศ ปริมาณของก๊าซหุงต้มที่ถูกใช้ ไปกี่ลิตร

ข้อต่อไป

#11. ลูกโป่งใบหนึ่ง ที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท มีปริมาตรเป็น 4/5 ของปริมาตรสูงสุด ลูกโป่งใบนี้จะแตกเมื่อลอยขึ้นไปที่ความสูงเท่าใด (กำหนดอุณหภูมิมีการ เปลี่ยนแปลงน้อยมาก และความดันบรรยากาศลดลง 10 มิลลิเมตรปรอท ทุก ความสูงที่เพิ่มขึ้น 100 เมตร)

ข้อต่อไป

#12. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของก๊ซชนิดหนึ่งจาก 100°C เป็น 200°C โดย ความดันคงที่ปริมาตรมีการเปลี่ยนอย่างไร

ข้อต่อไป

#13. ก๊าซไนโตรเจน 14 กรัม ปริมาตรกี่ลิตรที่ STP (กำหนด มวลอะตอมของไนโตรเจน = 14 ค่านิจของก๊าซ = 0.0821 ลิตร-บรรยากาศ/โมล-เคลวิน)

ข้อต่อไป

#14. มวลโมเลกุลของก๊ซข้อใดที่แพร่ได้ช้ากว่าก๊าซไฮโดรเจน 6 เท่า

ข้อต่อไป

#15. ธาตุ A เป็นของแข็ง มีความว่องไว้ในการเกิดปฏิกิริยาปานกลางคลอไรด์ของ A มีสูตร ACl₄ ออกไซด์ของ A ไม่ละลายน้ำ ธาตุ A ควรอยู่หมู่เดียวกับธาตุใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *