บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. หากการทดลองครั้งนี้ไม่มีการสูญเสียพลังงานรถทดลองที่ไข้มีมวลเท่าใด กำหนดให้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเป็น 10 เมตรต่อ(วินาที)²

ข้อต่อไป

#2. บอลลูนลูกหนึ่งกำลังลอยขึ้นในแนวดิ่ง และในขณะที่มีความเร็วขนาดหนึ่งคนในบอลลูนปล่อยวัตถุซึ่งตกแบบเสรี ดังกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วและเวลาของวัตถุในช่วงเวลา 3 วินาที หลังจากปล่อยวัตถุไปแล้ว 3 วินาที วัตถุอยู่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ปล่อยเท่าใด กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 10 m/s²

ข้อต่อไป

#3. วัตถุหนึ่งมีน้ำหนัก 1,440 นิวตัน เมื่อชั่งที่ผิวโลก ถ้าชั่งวัตถุชิ้นนี้ที่ระยะทางจากผิวโลกเป็น 3 เท่าของรัศมีโลกวัตถุจะมีน้ำหนักเท่าใด กำหนดให้ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 10 m/s²

ข้อต่อไป

#4. มวล 3 กิโลกรัม ติดปลายลวดสปริงดังรูป ก. ดึงสปริงให้ยืดออกแล้วปล่อยให้วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายบนพื้นราบเกลี้ยงวัตถุเคลื่อนที่ครบ 1 รอบใช้เวลา 1.5 วินาที ถ้ามีมวล m วางทับมวล 3 กิโลกรัมเดิม ดังรูป ข. ทำให้วัตถุเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายและเคลื่อนที่ครบ 2 รอบใช้เวลา 4 วินาที จงหามวล m

ข้อต่อไป

#5. อนุภาคมวล 4 กรัม มีขนาดประจุไฟฟ้า 3 X 10⁻⁶ คูลอมป์ เคลื่อนที่เข้าไปในสนามไฟฟ้าที่มีทิศพุ่งขึ้นในแนวดิ่งขนาด 2 X 10⁴ นิวตันต่อคูลอมบ์ อนุภาคนี้จะเคลื่อนที่เป็นไปตามข้อใด เมื่อสนามไฟฟ้าเกิดจากแรงที่กระทำต่อหนึ่งหน่วยประจุและกำหนดให้ความเร่ง เนื่องจากแรงโน้มถ่วง (g) = 10 เมตรต่อวินาที²

ข้อต่อไป

#6. จากวงจรไฟฟ้าดึงรูป E เป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 18 โวลด์ โดยมีความต้านทานภายในน้อยมาก กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านแอมมิเตอร์ A มีค่ากี่แอมแปร์

ข้อต่อไป

#7. ลำอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้าไปในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก ดังรูป แล้วลำอิเล็กตรอนมีแนวการเคลื่อนที่เบนลง ถ้าต้องการให้ลำอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เป็นแนวตรงโดยไม่เบี่ยงเบนจะต้องขี้นจัดวางสนามไฟฟ้าตามข้อใด

ข้อต่อไป

#8. นำแผ่นไม้ที่มีพื้นที่หน้าตัด 3 x 2 ตารางเมตรหนา 1 เมตร ไปลอยในน้ำที่มีความหนาแน่น 1,000 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปรากฏว่าแผ่นไม้จมลึกลงไปในน้ำ 0.8 เมตร ถ้าต้องการให้แผ่นไม้นี้ จมลงไปมิดน้ำพอดี จะต้องใช้แห่งเหล็กที่มีมวลแท่งละ 10 กิโลกรัม วางลงไปบนแผ่นไม่ได้ทั้งหมดกี่แห่ง (กำหนดค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง (g) = 10 เมตร/วินาที²)

ข้อต่อไป

#9. จากการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระยะวัตถุ ระยะภาพ และระยะโฟกัสของเลนส์นูน โดยนำวัตถุวางหน้าเลนส์นูนวัดระยะวัตถุกับระยะภาพที่ปรากฏบนฉากแล้วนำมาเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลับของระยะวัตถุ และส่วนกลับของระยะภาพได้ดังนี้ ความยาวโฟกัสของเลนส์ที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดเป็นสารตั้งต้นในการก่อกำเนิดดาวฤกษ์รุ่นแรกในกาแล็กซี่

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับชนิดของหิน A, B, C ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#12. พายุ A พัดผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ด้านตะวันตก ด้วยอัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลาง 98 กิโลมตรต่อชั่วโมง และ เมื่อเวลาผ่านไป 30 นาที อัตราเร็วลมรอบจุดศูนย์กลางเพิ่มขึ้นเป็น 167 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
จากสถานการณ์ข้างต้นข้อใดระบุชนิดของพายุ A ได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. จากข้อความดังกล่าวข้างต้น การเรียงลำดับความสูงของชั้นบรรยากาศ ข้อใดถูกต้อง.

ข้อต่อไป

#14. สัตว์ชนิดใด มีวิวัฒนาการสูงที่สุด

ข้อต่อไป

#15. อาหารในข้อใดให้พลังงานมากที่สุด หลังการรับประทานไปแล้ว 5 นาที

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *