บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นรากสะสมอาหาร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเกิดขึ้นขณะหายใจออก

ข้อต่อไป

#3. ในการทดสอบหมู่เลือดของชาย 4 คน โดยหยดน้ำยาแอนติบอดี A และแอนติบอดี B ผลการทดสอบปรากฎตามตารางข้อใดถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#4. จากภาพเป็นโครงสร้างส่วนใดและจากพืชชนิดใด

ข้อต่อไป

#5. สิ่งมีชีวิตในข้อใดต่อไปนี้ มีการปรับตัวแบบชั่วคราว

ข้อต่อไป

#6. การตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์หาความสัมพันธ์ทางสายเลือดจากลายพิมพ์ DNA. ของแม่และลูก และชายทั้ง 4 คน จงหาว่าชายคนใดเป็นพ่อของเด็ก

ข้อต่อไป

#7. หลังการออกกำลังกายอย่างหนัก จะเกิดเหตุการณ์ในข้อใดต่อไปนี้
ก.แรงดันออสโมติกของเลือดสูงขึ้น
ข.ท่อหน่วยไตดูดกลับน้ำมากขึ้น
ค.ขับปัสสาวะมากและเข้มข้น
ง.ยับยั้งการหลั่ง ADH

ข้อต่อไป

#8. ในกระบวนการแย่งเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพวกยูคาริโอต ข้อใดถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#9. ญาญ่าทำการทดลองโดยนำเซลล์เม็ดเลือดแดงแช่ลงในปิกเกอร์ที่มีสารละลายน้ำตาลกลูโคส นักเรียนคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดบ้าง ก. สารละลายภายนอกเซลล์เข้มข้นมากกว่าภายในเซลล์
ข. สารละลายภายในเซลล์เข้มข้นมากกว่าภายนอกเซลล์
ค. เซลล์เหี่ยว
ง. เซลล์แต่ง

ข้อต่อไป

#10. กำหนดให้ b แทนแอลลิลที่ควบคุมลักษณะตาบอดสี , B แทนแอลลีลที่ควบคุนลักษณะตาปกติ , X แทนโครโมโซม X , Y แทนโครโมโซม Y. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. นำสารละลาย CuSO₄ เข้มข้นร้อยละ 40 โดยมวล 50 cm³ มาเจือจางด้วยน้ำ 150 cm³ จะได้สารละลาย CuSO₄ ความเข้มข้นกี่โมลาร์ สมมุติความหนาแน่นของ CuSO₄ = 2 g/cm³ ที่อุณหภูมิห้อง ความหนาแน่นของสารละลาย CuSO₄ = 3 g/cm³ ที่อุณหภูมิห้องและมวลของอะตอม Cu = 64, S = 32, O = 16

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดไม่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ในระบบเปิด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดระบุชนิดของสารผสมตามลักษณะเนื้อสารและขนาดอนุภาคได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสมบัติของ 40/20X

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *