ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

#1. ข้อความใดไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ธาตุ A เป็นธาตุหมู่ 3 คาบที่ 4 ของตารางธาตุ การจัดเรียงอิเล็กตรอนของ A²⁺ คือข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ธาตุในข้อใด น่าจะอยู่ในหมู่เดียวกัน

ข้อต่อไป

#4. ธาตุใดต่อไปนี้ มีค่าพลังงานไออไนเซซันลำดับที่ 3 มากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. นำสารประกอบคาร์บอเนตของธาตุ X จำนวน 10 g มาเผา ปรากฎว่าได้ออกไซด์ ของ X ซึ่ง มีสูตรโมเลกุล X₂O และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งวัดปริมาตรได้ 1,120 cm³ ที่ STP จงหามวลของอะตอม X

ข้อต่อไป

#6. ก๊าซ A₃ 2 โมเลกุล มีมวลเป็น 5 เท่าของไนโตรเจน 1 โมเลกุล และถ้าอะตอมของไนโตรเจน = 14 จงหาอะตอมของธาตุ A

ข้อต่อไป

#7. สารในข้อใดมีจำนวนโมเลกุลน้อยที่สุด (Na = 23, C = 12,0 = 16, H = 1)

ข้อต่อไป

#8. ก๊าซชนิดหนึ่ง วัดความหนาแน่นที่ STP ได้เท่ากับ 0.76 g/dm³ ก๊าซนี้อาจเป็น ก๊าซใดต่อไปนี้ (H = 1,C = 12, N = 14,0 = 16, F = 19)

ข้อต่อไป

#9. จากข้อมูลต่อไปนี้ สารในข้อใดมีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิ 50℃ ความดัน 1 บรรยากาศ

#10. ก๊าซหุงต้มบรรจุอยู่ในถังขนาด 40 ลิตร วัดความดันได้ 90 บรรยากาศ เมื่อใช้ไปสักระยะวัดความดันภายในถังได้ 60 บรรยากาศ ปริมาณของก๊าซหุงต้มที่ถูกใช้ไปกี่ลิตร

ข้อต่อไป

#11. ลูกโป่งใบหนึ่งที่ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท มีปริมาตรเป็น 4/5 ของปริมาตร สูงสุดลูกโป่งใบนี้จะแตกเมื่อลอยขึ้นไปที่ความสูงเท่าใด (กำหนดอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก และความดันบรรยากาศลดลง 10 มิลลิเมตรปรอท ทุกความสูงที่เพิ่มขึ้น 100 เมตร)

ข้อต่อไป

#12. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของก๊าชชนิดหนึ่งจาก 100℃ เป็น 200℃ โดยความดันคงที่ปริมาตรมีการเปลี่ยนอย่างไร

ข้อต่อไป

#13. ก๊าซไนโตรเจน 14 กรัม บริมาตรกี่สิตรที่ STP (กำหนด มวลอะตอมของในโตรเจน = 14 ค่านิจของก๊าช = 0.0821 ลิตร-บรรยากาศ/โมล-เคลวิน)

ข้อต่อไป

#14. มวลโมเลกุลของก๊าซข้อใดที่แพร่ได้ช้ากว่าก๊าซไฮโดรเจน 6 เท่า

ข้อต่อไป

#15. ธาตุ A เป็นของแข็ง มีความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยาปานกลางคลอไรด์ของ A มีสูตร ACl₄ ออกไซด์ของ A ไม่ละลายน้ำ ธาตุ A ควรอยู่หมู่เดียวกับธาตุใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *