บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

#1. นำน้ำมันพืชและไขมันสัตว์ผสมกัน ต้มกับสารละลายเบส เป็นปฏิกิริยาการเตรียมสบู่ได้ดังนี้ สมการนี้เป็นปฏิกิริยาประเภทใด

ข้อต่อไป

#2. สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ x คือ ...... จงหา อนุภาคมูลฐานของธาตุ X

ข้อต่อไป

#3. ในการทดลองโครมาโทกราฟีที่กระดาษ เพื่อแยก สีของหมึกดำชนิดหนึ่ง ได้ผลการทดลองเป็นดังนี้อยากทราบว่า หมึกดำเป็นของผสมของ ส่วนประกอบชนิดใดบ้าง

ข้อต่อไป

#4. ทำการทดลองละลายสาร A B และ C ในน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ ได้ผลดังตาราง ข้อใดสรูปไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ทำการทดลองหาจุดเดือดของจาร X และ Y ได้ผลดังภาพข้อใดสรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. กำหนดตารางแสดงค่า pH ของสารละลายใน ร่างกายมนุษย์ ดังนี้ข้อใดสรูปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. กราฟแสดงความสามารถในการละลายของ ของแข็ง A ในน้ำ 100g ที่อุณหภูมิต่าง ๆ ได้ผล ดังนี้เมื่อทำการทดสองละลาย A ที่อุณหภูมิ 40℃ จน ได้สารละลายอิ่มตัวจึงเติม A อีก 0.5 g แล้วเพิ่ม อุณหภูมิเป็น 60℃ ข้อความใดสรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. จากรูปที่กำหนดนักเรียนคนหนึ่งต้องการเดินทาง จากจุด A ไปยังจุด C โดยต้องผ่านจุด B ข้อใดต่อไปนี้ให้ความหมายของระยะทางและการกระจัดได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของแรงตึงกับระยะที่สปริงยืดออกจากกราฟ อยากทราบว่าขณะที่สปริงยืดยอกได้ระยะ 2 เซนติมตร พลังงานสะสมในสปริงมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. จากรูปต่อไปนี้ จงพิจารณาว่าข้อใดผิด

ข้อต่อไป

#11. พิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุใน 2 มิติ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านตำแหน่งต่าง ๆ ดังภาพข้อใดผิด

ข้อต่อไป

#12. นำน้ำแข็งมวล 10 กรัม มาใส่ลงในน้ำร้อนมวล 40 กรัม ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จงหาว่าอุณหภูมิผสมใดไม่ถูกต้อง กำหนดให้ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำแข็งเท่ากับ 80 cal/g

ข้อต่อไป

#13. แสงเดินทางจากตัวกลาง A ผ่านเข้าไปในน้ำดังรูป อยากทราบว่าดรรชนีหักเหของตัวกลางชนิดนี้มีค่าเท่าใด (เมื่อกำหนดให้ ดรรชนีหักเหของน้ำเท่ากับ เส้นแนวฉากรังสีหักเหของน้ำเท่ากับ 4/3)

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. จงคำนวณหาค่าไฟฟ้าของบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในแต่ละวัน ดังนี้
หม้อหุงข้าว 500 วัตต์ ใช้วันละ 90 นาที
โทรทัศน์ 1,500 วัตต์ ใช้วันละ 150 นาที
พัดลม 800 วัตต์ ใช้วันละ 120 นาที
ในเดือนเมษายน จะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าใด (กำหนดให้ ค่าไฟฟ้า ราคาหน่วยละ 2.5 บาท)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *