บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข้อต่อไป

#2. ช้อใดมีใช่บทบาทยองอาเชียนในเวทีเศรษฐกิจโลก

ข้อต่อไป

#3. จากข่าวการขาดสภาพคล่องทางการเงินของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ข้อใดกล่าวถูกต้องมากที่สุด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใด ไม่ใช่ ผลกระทบจากการ์เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของหวีปแอพริกาที่มีต่อประเทศไทย

ข้อต่อไป

#5. ข้อใด ไม่ใช่ สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2

ข้อต่อไป

#6. ข้อใด ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับสหภาพยุโรป

ข้อต่อไป

#7. จากข้อความดังกล่าวหมายเลขหลังข้อความใดกล่าวผิดไปจากความเป็นจริง.

ข้อต่อไป

#8. จากข้อความดังกล่าวตรงตามหลักอริยสัจ 4 ในข้อใด

ข้อต่อไป

#9. บุคคลในข้อใดใช้หลักการ "ระเบิดจากข้างใน" ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

ข้อต่อไป

#10. นิติกรรมในข้อใดที่ผู้เยาว์ไม่สามารถใช้สิทธิกระทำได้เอง

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดไม่ใช่ การกระทำความผิดที่เรียกว่า ละเมิด

ข้อต่อไป

#12. สถาบันใดที่มีบทบาทในการชัดเกลาทางสังคมและสร้างทักษะในการดำรงชีวิตทางด้านอาชีพเพื่อให้สมาชิกมีคุณลักษณะตามที่สังคมต้องการ

ข้อต่อไป

#13. บุลคลในข้อใดใช้ข้อมูลจาก หลักฐานทางประวัติศาสตร์ขั้นทุติยภูมิ

ข้อต่อไป

#14. สมชาย มีความสนใจในประวัติความเป็นมาของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เขาจึงค้นคว้า หาข้อมูลจากเว็บไซค์ของโรงเรียนการกระทำของสมชายตรงตามขั้นตอนใดของวิธีการทางประวัติศาสตร์

ข้อต่อไป

#15. สาเหตุสำคัญของสงครามเกาหลีที่เป็นมูลเหตุให้ประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ไม่สามารถรวมเป็นประเทศเดียวกันได้ จนถึงปัจจุบันคือสาเหตุใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *