บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

Results

-

#1. การสหกรณ์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงาน ได้แก่ตัวเลือกใด

ข้อต่อไป

#2. บุคคลท่านใดที่ไม่เคยเป็นนายกรัฐมนตรีของไทย

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเรียงลำตับโทษทางอาญาจากหนักไม่หา เบาได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติตั้งอยู่ ณ ที่ใด

ข้อต่อไป

#5. พิธีการแสงคนเป็นพุทธมามกะของศาสนาพุทธ เปรียบได้กับพิธีกรรมใดของศาสนาคริสต์

ข้อต่อไป

#6. คำว่า มุสลิม มีความหมายตรงกับข้อความในข้อใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#7. สมชายต้องการที่จะผูกมิตรกับสมหญิง สมชาย ควจจะนำหลักธรรมพุทธศาสนา ในข้อใดมาใช้ในการผูกมิตร

ข้อต่อไป

#8. ระบบเจ้าภาษี นายอากรในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ มีลักษณะสำคัญอยางไร

ข้อต่อไป

#9. ผลรองการปฏิรูการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ส่งผลมาจนถึงมาปัจจุบันคือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. จากข้อความในศิลาจารึกที่ว่า "..พ่อเมืองบ่เอา จกอบในไพร่ลู่ทาง..." แสดงถึงลักษณะทาง เศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยข้อใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *