บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 3

Results

-

#1. ข้อใดสะท้อนให้เห็นถึงสัจธรรมและความจริงของชีวิตได้อย่างจัดเจน

ข้อต่อไป

#2. สุภาษิตพระร่วง บทใดสอนให้ระมัดระวังตน อย่าประมาท

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมีคำที่มีความหมายว่า "พระอินทร์"

ข้อต่อไป

#4. "ชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็ก เหมือนศิลาถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่ง ก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีได้ขณะหนึ่งเป็นแน่แท้ ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลามีพ่ออยู่แล้ว โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาไม่มีพอ ความชั่วนั้นคงจะปรากฎเป็นโทษติดตัวเหมือนเงาตามหลังอยู่ไม่ขาด"
จากข้อความข้างต้น ตรงกับสำนวนใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดแสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดอ่านถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมีเสียงหยัญชนะท้ายมากที่สุด (ไม่นับเสียงช้ำ)

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดมีคำตายมากที่สุด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดไม่ใช่คำราชาศัพท์

ข้อต่อไป

#11. จากข้อความว่า "ผมโกร๋นโล้นเกลี้ยงถึงเพียงหู ดูเงาในน้ำแล้วร้องไห้ ฮัดขัดแค้นแน่นใจ ตาแดงดั่งแสงไฟฟ้า" ข้อใดไม่ปรากฎในข้อความที่ยกมานี้

ข้อต่อไป

#12. คำขวัญข้อใดต่อไปนี้มีการแสดงเหตุผล

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดไม่สมควรใช้เป็นหัวข้อในการโต้วาทีมากที่สุด

ข้อต่อไป

#14. "ชีวิตฉันทุกข์ทรมานทุกชั่วโมงนาทีมิมีได้ผ่อนคลายมีไหม ใครหนอคิดชายตามาและฉายแววแสงแห่งความการุณย์" ข้อความนี้หากนำมาจัดวรรคใหม่ให้ถูกต้องจะได้คำประพันธ์ชนิดใด

ข้อต่อไป

#15. บุคคลต่อไปนี้ผู้ใดมีทักษะการอ่านที่ดีที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *