บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายเรือ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Results

-

#1. I might forget to return your books, Please____ me when it is due.

ข้อต่อไป

#2. All TV stations showed the picture of the "destruction" after the storm passed.

ข้อต่อไป

#3. When does she usually get up?

ข้อต่อไป

#4. The stronger______ magnet, the greater the number of lines of magnetic force.

ข้อต่อไป

#5. A : Did you have a good time with your girlfriend? B : Yes, we really______

ข้อต่อไป

#6. Motivation is _____learning English.

ข้อต่อไป

#7. My father is waiting for me. I ____ be late.

ข้อต่อไป

#8. If Aids virus is cover a larger area, and affect more people. It will be_____ to control.

ข้อต่อไป

#9. A: How about your test yesterday? B: It was___an___one.

ข้อต่อไป

#10. The phone____while Jane_____dinner this evening.

ข้อต่อไป

#11. It's very cold, You_____ wear a coat.

ข้อต่อไป

#12. The Bangkok Motor Show____ I could have spent all day looking new cars.

ข้อต่อไป

#13. Jane: Do you like action movies ? Mike: Yes, I'm____ any action movies.

ข้อต่อไป

#14. The company is "cutting down" on the number of employee it hires.

ข้อต่อไป

#15. A: Are you interested in anything else? B: Yes, I'm interested in_____ else.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *